Aktien

SEK ( )
Aktiekapital

Aktiekapitalet i Transtema uppgår till 18 745 676 kronor fördelat på 18 745 676 aktier med ett kvotvärde om 1,0 kronor per aktie. Bolaget har endast ett aktieslag där en aktie berättigar till en röst. Aktiekapitalet skall lägst 13 000 000 kronor och högst 52 000 000 kronor. Antal aktier skall lägst uppgå till 13 000 000 aktier och högst 52 000 000 aktier.

Ägarstruktur

Per den 30 september 2016 hade Transtema 984 aktieägare. Största aktieägare var Törnäs Invest AB som ägs av Transtemas VD Magnus Johansson. Näst största ägare Fore C Investment Holding AB ägs av Transtemas styrelseordförande Göran Nordlund.

Utdelningspolicy

Transtema är fortfarande i uppbyggnadsstadiet och har sedan grundandet inte genomfört några utdelningar till aktieägarna. Det är ledningens avsikt att under de närmaste åren använda genererade vinstmedel till att utveckla Bolagets verksamhet och befästa dess position på marknaden. Det är Bolagets styrelse som föreslår beslut om utdelning till aktieägarna utifrån rådande förutsättningar för verksamheten. En framtida värdeökning i Bolagets aktier ligger således under närmaste åren främst i en ökande aktiekurs.