Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen i Transtema är baserad på svensk lagstiftning, bolagsordningen samt andra tillämpliga  regler  och  rekommendationer,  samt  från  och  med listningen  på  Nasdaq  First North i enlighet med de regler som gäller för sådan listning.

Bolagsordning

§ 1 Firma
Bolagets firma är Transtema Group Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Säte
Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län.

§ 3 Verksamhet
Bolaget ska bedriva verksamhet inom försäljning, installation, drift och underhåll av infrastruktur för data- och telekommunikation, äga och förvalta aktier, andelar och värdepapper samt därmed förenligverksamhet. 

§ 4 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 13 000 000 kronor och högst 52 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier 
Antalet aktier ska vara lägst 13 000 000 och högst 52 000 000. 

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av minst tre (3) och högst sex (6) ledamöter utan suppleanter.
 
§ 7 Revisor

Bolaget ska utse en revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma
Bolagsstämma ska hållas i Göteborg eller Mölndal.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

§ 9 Ärenden på årsstämman
På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

 • Val av ordförande vid stämman
 • Upprättande och godkännande av röstlängd
 • Godkännande av förslag till dagordning
 • Val av en eller flera justeringsmän
 • Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 • Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 • Beslut 
  • om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
  • om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  • om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör
 • Fastställande av antal styrelseledamöter som ska väljas av stämma
 • Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna
 • Val av styrelse samt revisor
 • Övriga ärenden

§ 10 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1 januari ill och med 31 december.

§ 11 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Revisor & Rådgivare

Transtemas Revisor
Öhrlings Price WaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Johan Palmgren.

Johan Palmgren är auktoriserad revisor.

Revisor
PwC Sverige
Skånegatan 1
405 32 Göteborg

Telefon: 010-213 12 85
www.pwc.se

Finansiell rådgivare Certified adviser

Erik Penser Bank AB
Box 7405
103 91 Stockholm

Telefon: 08-463 83 00
E-post: [email protected]
www.penser.se

Juridisk rådgivare
Wistrand Advokatbyrå
Box 11920
404 39 Göteborg

Telefon: 031 771 21 00
www.wistrand.se