Företrädesemission 2018

Transtema Group AB ingick avtal om att förvärva aktierna i Ericsson Local Services AB (”LSS”) 11 juli 2018 och tillträdde LSS 31 augusti 2018.

I samband med förvärvet genomförs en företrädesemission. Material gällande emissionen, exempelvis prospektet, hålls här tillgänglig.

För information om hur man tecknar aktier se sidan 29 i prospektet.

För ytterligare frågor kontakta Erik Penser Bank AB på telefon 08-463 81 12.

#1

Prospekt

#2

Särskild anmälningssedel

#3

Anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter