Investera
Bolagsbeskrivning

Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North Stockholm, November 2016

Emissionsmemo

Emissionsmemorandum vid ägarspridning 2016

Anslutningsmemo

Anslutningsmemorandum vid notering på AktieTorget 2015

Senaste kvartalsrapport

Från Delårsrapport 3 2019, 1 januari till 30 september 2019:

FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2019 I SAMMANDRAG

• Nettoomsättningen uppgick till 1 218,6 Mkr (520,6) under årets första nio månader. TNS-förvärvet är primärt den bidragande orsaken till omsättningsökningen. Övriga rörelseintäkter för de tre första kvartalen uppgick till 31,7 Mkr (34,3) och förklaras i huvudsak av resultatförda tilläggsköpeskillingar om 23,1 Mkr beroende på justeringar i antaganden av förväntade tilläggsköpeskillingar.

• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) för perioden januari till och med september 2019 uppgick till -70,1 Mkr (-29,5). Försämringen av EBITDA beror på att dotterbolag som försatts i konkurs bidragit negativt med -16,0 Mkr under perioden och att fordringar mot dessa bolag (vilka härmed klassificeras som externa) har skrivits ned med -57,8 Mkr. Utöver det har förändrad bedömning av slutliga projektresultat belastat perioden med -44,4 Mkr, orsaken till nedjusteringen är främst högre kostnader än förväntat i projekten i samband med att projekten färdigställs. I samband med att affärsområde Infrastructure avvecklas har -14,2 Mkr avsatts för framtida förväntade kostnader. Effekten på EBITDA avseende införandet av IFRS16, se not 2.2.

• Rörelseresultatet uppgick till -221,8 Mkr (-51,9). Immateriella tillgångar har skrivits ned med -63,4 Mkr.

• Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till -223,9 Mkr (-39,2) vilket motsvarar ett resultat per aktie före utspädning om -8,18 kr/aktie (-1,74).

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 17,9 Mkr (-75,6) under årets första nio månader 2019. Förbättringen i kassaflöde jämfört med samma period 2018 förklaras av positiva rörelsekapitalförändringar samt effekten av införandet av IFRS16 som redovisas i not 2.2.

För ytterligare information hänvisas till:
http://transtemagroup.se/sv/investerare/finansiella-rapporter

 

Riskhantering

En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och aktiens framtida utveckling.

För ytterligare information om risker när det gäller att investera i Transtema hänvisas till årsredovisning 2018 samt prospekt daterat september 2018 tillgängliga på:
http://transtemagroup.se/sv/investerare/finansiella-rapporter
http://transtemagroup.se/sv/investerare/foretradesemission-2018