Investera
Bolagsbeskrivning

VERKSAMHETEN
Koncernen bildades under 2014 medan det rörelsedrivande Transtema AB har funnits sedan 1990-talet. Koncernen består idag av 15 rörelsedrivande dotterföretag som verkar i två affärsområden. I affärsområde Network Services planerar, bygger och sköter Transtema drift och underhåll av infrastruktur för kommunikationsnät. Entreprenader inom el och fiber utförs nu och framöver i huvudsak i Transtema Network Services AB. Företagen i koncernens andra
affärsområde, Emerging Business, arbetar med produkter och tjänster för datacenter samt utbildning. Transtema beslöt den 11 september 2019 att avveckla affärsområdet Infrastructure. Verksamheten som utförts inom affärsområdet har i huvudsak inneburit byggnation av fibernät till privata hem på entreprenad för ett fåtal större kunder. Beslutet att avveckla affärsområde Infrastructure flyttar koncernens fokus från byggnation av fibernät till drift, service och teknik med ökat förädlingsvärde. Transtema har idag verksamhet på cirka 35 orter i Sverige, från Gävle i norr till Ystad i söder. Sedan 2017 har Transtema även verksamhet i Norge, via det förvärvade företaget TheBplan AS.

 

Transtema är verksam inom två affärsområden:

NETWORK SERVICES
Inom affärsområdet Network Services bedrivs företagets verksamhet inriktad mot tekniskt avancerade passiva och aktiva kommunikationsnät. Transtemas erbjudande avseende fibernät omfattar hela värdekedjan från design och projektplanering till byggnation samt efterföljande service, drift och underhåll. Transtema tillhandahåller tjänster inom byggnation och service avseende koppar-, fiber- och mobilnät. Under 2018 verkställde Transtema det första
steget i företagets nya strategi mot ett ökat fokus på service- och eftermarknaden genom förvärvet av Transtema Network Services AB (”TNS”) från Ericsson. Strategiskiftet från FTTH-byggnation (’Fiber To The Home’) med tillhörande mark- och anläggningsarbeten har flera fördelar i form av att marknaden för underhåll av nätinfrastruktur präglas av stabilare beläggning året om och längre kontrakt, vilket sammantaget för företaget innebär mer förutsägbara kassaflöden och därmed en minskad reell risknivå i verksamheten. Genom TNS har Transtema kraftigt förstärkt företagets geografiska räckvidd, i södra och mellersta Sverige, vilken är nödvändig för att konkurrera om större servicekontrakt - som ofta kräver lokal närvaro över en större del av landet samt förmåga att snabbt vara på plats för att avhjälpa avbrott. Transtema har kapacitet att nå cirka 60 procent av Sveriges befolkning inom en
timme. Mängden data som förmedlas i kommunikationsnätet och kraven på hastighet och tillförlitlighet ökar kontinuerligt vilket medför att tiden för respons och teknisk kompetens blir en allt viktigare konkurrensfaktor. Stigande kapacitetskrav på anslutningen innebär också att utrustningen i form av exempelvis switchar, det vill säga nätverksväxlar, behöver bytas ut för varje steg i ökningen av kapaciteten. TNS har ett specialanpassat affärs- och IT-system som är skräddarsytt för fältserviceverksamhet och har nyligen genomfört en uppdatering av detta, varför affärssystemet numera möjliggör fullt automatiserad resursplanering där inkomna serviceärenden (”tickets”) automatiskt skickas till berörd fälttekniker. Affärssystemet är väl integrerat med kunder, vilket ytterligare förenklar tickethanteringsprocessen mellan parterna. Företaget bedömer att TNS:s IT-infrasystem medför fördelar gentemot konkurrenter avseende såväl effektiv resursplanering som i TNS:s möjligheter att leverera goda operativa resultat. Fältservice kan avse arbete med såväl passiv som aktiv hårdvara och koppar- och fibernätet eller mobila lösningar. Passiv infrastruktur inbegriper koppar- och fibernätet medan aktiv utrustning omfattar bland annat switchar, noder och basstationer i anslutning till både koppar- och fiberteknologi. Till segmentet aktiv utrustning räknas även mobila nätverk. Även då Transtema på grund av branschspecifika problem avslutat fibersatsningen inom FTTH-segmentet har företaget alltjämt ett starkt erbjudande inom fiberbyggnation, men då inriktat mot exempelvis stamnät, företagsanslutningar och större infrastrukturprojekt, vilka kräver omfattande nätinvesteringar. Dessa områden har inte varit föremål för de utmaningar som präglat FTTH-segmentet varför Transtema gör bedömningen att goda förutsättningar för lönsamma affärer alltjämt föreligger. Nybyggnationer inbegriper betydande insatser från företag som Transtema och är mest relevant vid teknikgenerationsskiften, som vid 4G till 5G. Utformningen av den kommande 5G-infrastrukturen kommer påverkas av faktorer såsom trafiktillväxt, primärt driven av bland annat fortsatt digitalisering och ökad förekomst av uppkopplade enheter – så kallade Internet of Things (”IoT”) – samt de tekniska förutsättningarna för tekniken. 5G-tekniken kommer använda högre frekvenser med sämre täckning, vilket kommer verka för att knutpunkterna, så kallade noder, i nätinfrastrukturen kan komma att öka medan ökad dataöverföringskapacitet per nod kommer verka i motsatt riktning. Ett nät med fler noder innebär ett mer komplext system, vilket även skulle kunna öppna för uppvärderade serviceavtal för Transtema. För varje ny fiberanslutning krävs även en switchport och förstärkningar i switcharna i transportnätet. Vidare medför även nedmontering av tidigare teknikgenerationer betydande affärsmöjligheter. På tur för avveckling står exempelvis 3G-infrastrukturen, vilket av företaget bedöms innebära en affärspotential under de kommande åren. Transtema ansvarar för drift, övervakning och kundsupport för cirka 25 nätägare vid en dygnet-runtbemannad driftcentral.

EMERGING BUSINESS
Under de senaste åren har Transtema breddat och fördjupat erbjudandet inom kompletterande infrastrukturteknik. Genom förvärven av WinCore och The Bplan har Transtema ett starkt erbjudande även inom infrastruktur för molntjänster och datacenter, en marknad som Transtema ser som ett långsiktigt lönsamt tillväxtområde. I och med den kraftiga utbyggnaden och ökad användning av optiska kommunikationsnät i Sverige, ställs allt högre krav på tillgänglighet och driftsäkerhet. Transtema ser att efterfrågan på kunskap och utbildning inom området optiska kommunikationsnät har ökat. Genom dotterföretaget Transtema Academy tillhandahåller Transtema utbildning både internt inom koncernen samt externt till kollegor och kunder i branschen. Genom Transtema Academy vill Transtema bidra till byggnationen av robusta nät med en lång livslängd.

 

Transtema Group har fyra produktområden:

PRODUKTOMRÅDEN

FIBERNÄT
Transtema planerar, projekterar samt bygger optofibernät. Transtema ges i många fall därefter även förtroendet att hantera service, drift och underhåll. Det utgörs via en egen serviceorganisation, vilken är tillgänglig dygnet runt, året om.

NÄTVERKSUTRUSTNING
Transtema verkar som en leverantörsoberoende återförsäljare av nätverksutrustning. Transtema kan som oberoende återförsäljare sätta kundens behov i fokus och erbjuda de bästa lösningarna i varje unikt fall.

DATANÄT
Transtema projekterar och bygger datanät inom fastigheter, både fiber- och kopparbaserade.

RADIONÄT
Transtema har mångårig erfarenhet av olika radiotekniker för både utom- och inomhusbruk. Transtema hanterar allt från radioplanering, byggnation, driftsättning till service och underhåll.

 

 

 

KUNDER
Bland Transtemas kunder återfinns kommuner, större teleoperatörer och nätägare samt företag och annan offentlig förvaltning. Transtemas största kund är i nuläget Telia.

Senaste kvartalsrapport

Från Delårsrapport 4 2019, 1 januari till 31 december 2019:

HELÅRET 2019 i sammandrag

Nettoomsättningen för helåret 2019 var 1 497,3  Mkr (868,2) för den kvarvarande verksamheten. Den ökande omsättningen förklaras av förvärvet utav Transtema Network Services AB i augusti 2018 som ger full effekt under helåret 2019.
Övriga rörelseintäkter för helåret uppgick till 30,4 Mkr (41,1) och förklaras i huvudsak av 22,8 Mkr i resultatförda tilläggsköpeskillingar utifrån uppdaterade antaganden om att de inte till fullo kommer att bli reglerade.

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) för helåret 2019 uppgick till 136,5 Mkr (70,3) för den kvarvarande verksamheten. EBITDA exklusive IFRS 16 uppgick till 67,3 Mkr (51,9). Angående effekten på EBITDA avseende införandet av IFRS16, se vidare not 2.2.  

Rörelseresultatet uppgick till 29,0 Mkr (31,7). Periodens resultat från kvarvarande verksamheter uppgick till 30,7 Mkr (36,2).
Periodens resultat från avvecklade verksamheter, netto efter skatt uppgick till -250,3 Mkr (-91,9).  Beloppet består utav negativt resultat i bolag som avvecklats om -176,4 och nedskrivning av övriga fordringar och avsättningar om -73,9 Mkr.

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till -219,8 Mkr (-55,6) vilket motsvarar ett resultat per aktie före utspädning om -8,03 kr/aktie (-2,35) alternativt 1,12 kr/aktie (1,53) för den kvarvarande verksamheten.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 73,9 Mkr (-7,5) under helåret 2019. Förbättringen i kassaflöde jämfört med samma period 2018 förklaras av positiva rörelsekapitalförändringar samt effekten av införandet av IFRS16 som redovisas i not 2.2. Periodens kassaflöde uppgick till -2,6 Mkr (-7,5) Mkr. 
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret         2019.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Den 20 januari hölls en extra bolagstämma där det fattades beslut om att godkänna styrelsens förslag om företrädesemission.

För ytterligare information hänvisas till:
http://transtemagroup.se/sv/investerare/finansiella-rapporter

 

Riskhantering

En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och aktiens framtida utveckling.

För ytterligare information om risker när det gäller att investera i Transtema hänvisas till årsredovisning 2018 samt prospekt daterat februari 2020 tillgängliga på:
http://transtemagroup.se/sv/investerare/finansiella-rapporter
http://transtemagroup.se/sv/investerare/foretradesemission-2020