marknad

Sveriges regering har satt ett mål att minst nio av tio hushåll och företag skall ha tillgång till bredband om 100 Mbps senast år 2020. För att uppnå bredbandsstrategin krävs omfattande utbyggnad av fiberinfrastrukturen, såväl accessfiber som transportfiber. EY (fd. Ernst & Young) bedömer i sin analys (2014) att det krävs investeringar om c:a 50 miljarder kronor för att uppnå regeringens målsättning. För uppnå full tillgänglighet och där med helt ersätta det gamla telenätet återstår ytterligare 14-20 miljarder kronor i investeringsbehov. Samtidigt befinner sig operatörer och nätägare i början av en bred konsolideringsfas.

Finansiella mål

Transtemas finansiella mål, vilka gäller genomsnittligt över en konjunkturcykel är följande:
- Omsättningstillväxt om 3 procent per år,
- EBITA-marginal om 5 procent samt
- Nettoskuld/EBITDA skall inte överstiga 3.