Bokslutskommuniké 1 januari till 31 december 2017 och kvartalsrapport 4 2017, 1 oktober till 31 december 2017

torsdag, februari 22, 2018 - 08:30

2017 – ett år av kraftig tillväxt

Helåret januari – december i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 969,9 Mkr (432,5 Mkr) vilket motsvarar en tillväxt på 124 %. Den organiska tillväxten uppgick till 39 %.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 43,2 Mkr (44,4 Mkr), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 4,5 % (10,3 %).
 • Bristande projektredovisning i Fibergruppen i Norrköping uppdagades i det fjärde kvartalet, vilket medförde omvärdering av vissa projekt med negativ engångseffekt på Koncernens resultat. Fibergruppens EBITDA-resultat för det fjärde kvartalet 2017 uppgick till -35,3 Mkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till 25,7 Mkr (38,4 Mkr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -78,1 Mkr (-34,5 Mkr).
 • Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 27,2 Mkr (28,1 Mkr) vilket motsvarar en vinst per aktie före utspädning om 1,34 kr/aktie (1,53 kr/aktie).
 • Under 2017 genomfördes nio företagsförvärv. Under det fjärde kvartalet genomförde Transtema sitt första utländska förvärv.

Fjärde kvartalet i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 349,8 Mkr (195,3 Mkr) vilket motsvarar en tillväxt på 79 %.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -3,4 Mkr (15,3 Mkr), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på -1,0 % (7,8 %).
 • Bristande projektredovisning i Fibergruppen i Norrköping uppdagades i det fjärde kvartalet, vilket medförde omvärdering av vissa projekt med negativ engångseffekt på Koncernens resultat. Fibergruppens EBITDA-resultat för det fjärde kvartalet 2017 uppgick till -35,3 Mkr.
 • Rörelseresultat uppgick till -8,8 Mkr (13,4 Mkr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,7 Mkr (-25,1 Mkr).
 • Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 1,6 Mkr (10,1 Mkr) vilket motsvarar en vinst per aktie före utspädning om 0,08 kr/aktie (0,54 kr/aktie). 

Väsentliga händelser under året

 • Enafoki aktiebolag, (”Foki AB”) förvärvades i januari 2017.
 • Andersson & Jansäter Entreprenad AB, (”AJ Entreprenad”) förvärvades i februari.
 • Två institutionella investerare, SHB Fonder och en större svensk pensionsfond har förvärvat 812 000 aktier i Transtema Group AB i mars.
 • I april förvärvades 51 % av aktierna i Effektvision AB.
 • I april tecknades avtal om att förvärva aktierna i Fiberdata AB. I juni slutfördes förvärvet och aktierna i Fiberdata AB tillträddes den 5 juni.
 • Den 18 april tecknades avtal om förvärv av 100 % av aktierna i Copiad Telecom AB.
 • Den 18 juli förvärvade Transtema Group AB 100 % av aktierna i Fiber Network Consulting Sweden AB (FNC) samt KIT, Kunskap Infra Teknik AB (KIT).
  • Den 18 augusti meddelades att koncernledningen kommer att förstärkas med koncernjurist från oktober och med ny CFO från januari 2018.
  • Den 11 september förvärvade Transtema Group AB 60 % av aktierna i Nordlund Entreprenad AB med säte i Lerum, för 0,5 Mkr. Transtema har en option på inlösen av återstående 40 % av aktierna under tre år med ersättning i form av aktier i Transtema Group. Tillträdet skedde den 2 oktober 2017.
   • Den 14 september har styrelsen, med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 11 maj 2017, beslutat att emittera totalt 900 000 nya aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen tecknades av två institutionella investerare. Teckningskursen uppgick till 52,5 kronor per aktie.
 • Den 2 november förvärvade Transtema Group AB 100 % av aktierna i TheBplan AS. TheBplan AS, som etablerades 2009, är ett av Norges ledande företag inom datasäkring, backup och recovery. The Bplan har sex anställda och kontor i Oslo. Bplan är Transtemas första utländska förvärv.
  • Den 4 december kommunicerade Transtema Group AB att bristande projektredovisning i ett dotterbolag uppdagats, vilket påverkade Koncernens resultat negativt i fjärde kvartalet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser efter periodens utgång är noterade.

VD har ordet

Tillväxtresan fortsätter med några gropar i vägen

Under 2017 har vi tagit ytterligare ett kliv i vår utveckling. Vår tillväxt har fortsatt, intäkterna ökade med 124 %. Den organiska tillväxten är fortsatt stark och uppgick till 39 %. Vi har breddat vårt erbjudande till våra kunder, fortsatt vårt integrationsarbete av dotterbolagen och etablerat oss i Norge genom förvärvet av The Bplan A/S i Oslo.

Dessvärre har vi under året även fått några bakslag, dels kund- och underentreprenörskonkurser och dels projektnedskrivningar i vårt dotterbolag Fibergruppen i Norrköping. Vi har vidtagit åtgärder och säkerställt att det inte berör andra bolag i koncernen. Vi har också initierat åtgärder för att minimera risken för att det skall hända igen. Fibergruppen redovisar ett EBITDA-resultat för det fjärde kvartalet om -35,3 Mkr som ger ett svagt resultat för koncernen.

Vår snabba tillväxt har inneburit att vi fått arbeta hårt med att implementera nya rutiner och processer i koncernen så att rapportering, uppföljning och styrning skall fungera felfritt. För att anpassa oss till att vara en betydligt större koncern vid årets slut än vid årets början, har vi förstärkt koncernledningen och bolagsledningarna i flera dotterbolag. 

Transtema Group är en koncern med ett brett utbud inom kommunikations-infrastruktur. Koncernen omfattar totalt 19 rörelsedrivande bolag, varav 12 arbetar inom projektering, byggnation och underhåll av infrastruktur i affärsområdet ”Nät”. Resterande 7 bolag arbetar inom affärsområdet ”Teknik” med nätverksteknik, radioteknik, datacenter, nätdrift och utbildning. För att tydligare driva utvecklingen per affärsområde har vi nu valt att börja följa upp koncernens verksamhet i två segment: Nät och Teknik.

Under 2017 kom ca 85 % av omsättningen från affärsområde Nät och ca 15 % från affärsområde Teknik. Vi arbetar med att framöver ha en högre tillväxt inom affärsområde Teknik för att få en mer balanserad fördelning mellan våra affärsområden. Kunskapsinnehållet är normalt högre inom affärsområde Teknik vilket bidrar till en högre marginal.

Våra utsikter för 2018 och framåt är positiva. Vi fortsätter som tidigare att utveckla verksamheten inom båda våra affärsområden.

 • Inom affärsområde Nät räknar vi med att fiberutbyggnaden i Sverige fortsätter under flera år framöver, främst utanför storstadsregionerna. I takt med att utbyggnaden sker, ökar också marknaden för underhåll och eftermarknadstjänster. Vi ser även goda möjligheter för detta affärsområde utomlands.
 • Inom affärsområde Teknik fokuserar vi på tillväxt inom nätdrift,  teknikutveckling , konsulttjänster och datacenterlösningar där drivkrafterna är konsolidering och outsourcing/molntjänster.
 • Vi arbetar vidare med en framtida notering på Nasdaq Stockholm, vilket kommer att ske då Bolaget är redo och förutsätter att aktiemarknaden är positiv.

Vi är nu inne i en lugnare period för nätbolagen under vintern, då vi kan förbereda oss för ett spännande 2018. Även om vi inte är helt nöjda med året på grund av de engångskostnader vi råkat ut för så känner vi en stolthet över utvecklingen vi haft och ser med tillförsikt fram mot de närmaste åren.

Magnus Johansson

VD och Koncernchef Transtema Group AB

Verksamheten

Koncernen Transtema Group består av 19 stycken rörelsedrivande dotterbolag med verksamhet inom området kommunikationsinfrastruktur. Transtema servar kunder som efterfrågar ett brett tekniskt kunnande inom nätverk och kommunikation. Vi tillhandahåller tjänster och produkter inom segmenten Nät och Teknik, som inkluderar datacenterlösningar och utbildning. Koncernen finns etablerad i Malmö, Helsingborg, Varberg, Kungsbacka, Göteborg, Strömstad, Örebro, Norrköping, Enköping, Stockholm, Gävle, Norberg och Oslo.

Koncernen bildades i sin nuvarande form under 2014 medan det rörelsedrivande Transtema AB har funnits sedan 1990-talet.  Under 2016 gjordes 6 stycken förvärv och under 2017 ytterligare 9, vilket lagt grunden till en betydligt större koncern.  

Verksamheten omfattar projektering, byggnation och underhåll av passiva kommunikationsnät (affärsområde NÄT) samt teknik- och konsulttjänster såsom design, installation och drift av aktiv nätverksutrustning (affärsområde TEKNIK). Våra nya satsningar, Datacenterlösningar respektive Utbildning, är kompletteringar av vår verksamhet som vi har höga framtida förväntningar på. Koncernen är främst verksam på den svenska marknaden men tog i fjärde kvartalet ett första steg utomlands i och med förvärvet av The Bplan AS i Norge.

Förvärvsmodell

Bolaget har som en del i sin affärsutveckling förvärv som en väg till ökad tillväxt och ökat värdeskapande. Bolagets ledning och styrelse har arbetat aktivt i flera förvärvsprocesser under 2015 - 2017. Flera av dessa har gett resultat och den förvärvsdrivna tillväxten i koncernen är hög.

Förvärvsmodellen bygger på rimliga värderingar av de förvärvade bolagen samtidigt som en del av köpeskilling är i Transtema-aktier. Detta borgar för att de entreprenörer som säljer till koncernen är långsiktiga i sitt framtida engagemang gentemot koncernen. Från fall till fall kan också optionspaket användas för att ge ett ytterligare incitament till säljarna av bolagen.

Aktier som erläggs som betalning vid förvärv har långa lock up-perioder (det vill säga att ägarna av aktierna får ej sälja aktierna förutom under vissa premisser), normalt en tredjedel per år, upp till tre år. Detta borgar också för långsiktigheten i förvärven. För att finansiera förvärven i övrigt används Bolagets befintliga kassa och normal bankfinansiering.

Finansieringen av koncernens organiska tillväxt hanteras med koncernens kassa, eget kassaflöde och bankfinansiering.

Marknaden

Marknaden för nätverksinfrastruktur har en god underliggande tillväxt på grund av snabbt ökande krav på bredbandskommunikation från såväl konsument som företag. Marknaden förväntas vara god i många år framåt.

Koncernens finansiella mål

Lönsamhet: Koncernen har som mål att leverera en EBITDA-marginal (rörelseresultat före avskrivningar) på 15 %. Målet mäts på årsbasis. Vid större förvärv kan EBITDA-marginalen understiga 15 % under en integrations-och konsolideringsfas.

Tillväxt: Koncernen eftersträvar en genomsnittlig tillväxt på 20-30 % per år från och med bokslutsåret 2016 och de kommande närmaste åren. Tillväxten kommer både från organisk tillväxt och förvärv. Ca hälften beräknas komma från nya förvärv.

Finansiell stabilitet: Koncernen skall ha en soliditet på minst 30 %.

Vid förvärv kan nyemissioner (i första hand riktade till säljare av förvärvat bolag) komma att användas. Det är styrelsens inriktning att begränsa utspädning i möjligaste mån med hänsyn taget till bolagets finansiella styrka. Den viktigaste måttstocken vid utvärdering av nya förvärv, förutom rent affärsmässiga, är utvecklingen av vinsten per aktie för koncernen. Allt för att skapa mesta möjliga aktieägarvärde.

Under 2016 & 2017 har koncernen med god marginal överträffat tillväxtmålet och uppnått målet för finansiell stabilitet. Eftersom de senaste två åren har präglats av förvärv och följaktligen integration och konsolidering har lönsamhetsmålet inte uppnåtts. Koncernen kommer att fokusera mer på lönsamhet under 2018.

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen för 2017 uppgick till 969,9 Mkr (432,5 Mkr) vilket motsvarar en tillväxt på 537,4 Mkr eller 124 %. Organisk tillväxt uppgår till 170,2 Mkr respektive förvärvad tillväxt på 367,2 Mkr.

Övriga rörelseintäkter uppgick till 7,7 Mkr (1,0 Mkr). Ökningen förklaras huvudsakligen av att den tidigare bokade tilläggsköpeskilling för Fibergruppen AB inte kommer att betalas och följaktligen bokas som övrig rörelseintäkt.

Nettoomsättningen i kvartal 4 uppgick till 349,8 Mkr (195,3 Mkr) vilket motsvarar en tillväxt på 79 %.

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 2017 uppgick till 43,2 Mkr (44,4 Mkr), vilket motsvarar en minskning på 1,2 Mkr.  EBITDA-marginal uppgick till 4,5 % (10,3 %). Huvudorsaken till den svagare marginalen är de brister i Fibergruppens projektredovisning som uppdagades under det fjärde kvartalet. Korrigeringen belastade koncernens resultat i det fjärde kvartalet och påverkade följaktligen även helåret. Fibergruppens EBITDA-resultat för det fjärde kvartalet 2017, inklusive negativa effekter under det fjärde kvartalet, uppgick till -35,3 Mkr.

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) i fjärde kvartalet uppgår till -3,4 Mkr (15,3 Mkr) vilket motsvarar en EBITDA-marginal på -1,0 % (7,8 %).

Finansiella poster uppgick till -5,4 Mkr (-0,5 Mkr) i det fjärde kvartalet. Finansiella poster uppgick till -7,1 Mkr (-1,0 Mkr) för helåret 2017. Ökningen beror huvudsakligen på ökade räntekostnader knutet till ökad belåning, både för helåret samt för det fjärde kvartalet.

Inkomstskattekostnaden för helåret 2017 uppgick till 8,6 Mkr (-8,5 Mkr) och 15,8 Mkr (-2,9 Mkr) för det fjärde kvartalet. Anledningen till positiv skattekostnad både för helåret och för det fjärde kvartalet är primärt att en uppskjuten skattefordran har uppstått i samband med bokade underskottsavdrag.

Personal 

Koncernen har vid rapportperiodens utgång 358 anställda, jämfört med 127 vid utgången av 2016.

Finansiell ställning och likviditet

Likvida medel uppgick per den 31 december till 29,4 Mkr (13,5). Tillgängliga likvida medel inklusive ej utnyttjad del av checkkrediten på 87,6 Mkr uppgår per den 31 december till 66,8 Mkr.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för 2017 uppgick till -78,1 Mkr (-34,5). Det negativa kassaflödet för helåret förklaras i huvudsak med att den kraftiga tillväxten driver ett ökat rörelsekapitalbehov. Motsvarande siffror för det fjärde kvartalet 2017 uppgick till 3,7 Mkr (-25,1). Det positiva kassaflödet för det fjärde kvartalet förklaras av en reduktion i rörelsekapitalbindningen.

Kassaflödet hänförligt till investeringsverksamheten uppgick 2017 till -5,3 Mkr (-39,7), som i huvudsak härrör från förvärv av dotterbolag. Detta gäller även för det fjärde kvartalet då motsvarande siffror var -13,0 Mkr (-1,2 Mkr).

Kassaflödet från finansieringsverksamheten för 2017 uppgick till 99,3 Mkr (71,0). De två största delarna av detta är (i) ökad nettobelåning om 46,8 Mkr (48,5), i huvudsak förvärvskrediter och (ii) nyemissioner om 46,5 Mkr (11,1), i allt väsentligt en emission till institutionella investerare i september. Utnyttjandet av checkräkningskrediter minskade med 1,1 Mkr (ökning 11,4) samtidigt som nyttjandet av fakturabelåning netto ökade likviditeten med 7,2 Mkr (0,0). Checkräkningskredit om totalt 87,6 Mkr är utnyttjad med 50,2 Mkr.

Verksamheten och dess organiska tillväxt är i huvudsak självfinansierad i kombination med rörelsekrediter i bank. Soliditeten uppgår vid periodens utgång till 36 % (36 %).

Utsikter för bokslutsår 2018

Marknaden för fiberoptiska kommunikationsnät bedöms vara en tillväxtmarknad i många år framåt. Bolaget upplever viss säsongsvariation där det första kvartalet normalt är svagare på grund av lågsäsong (vinter) i anläggningsbranschen.

Bolaget lämnar inte några prognoser.

Utdelningspolicy

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2017 beaktat den tillväxtfas som Bolaget befinner sig i, och som förväntas fortsätta under 2018, varvid Bolaget vill kunna finansiera denna primärt med egna medel. Styrelsen kommer att se över utdelningspolicyn inför varje årsstämma i framtiden. 

Närståendetransaktioner

Törnäs Invest AB, som VD Magnus Johansson har ägarintresse i, har under fjärde kvartalet lånat ut 13,1 Mkr till Transtema Group AB.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

De väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som beskrivs i årsredovisningen 2016 bedöms fortsatt vara aktuella.

Moderbolaget

Moderbolaget verksamhet utgörs i huvudsak av att tillhandahålla gemensamma koncernfunktioner.  Moderbolagets intäkter utgörs i huvudsak av koncernintern försäljning och var under 2017 9,6 Mkr (6,5 Mkr). Resultatet före avskrivningar var 1,1 Mkr (2,0 Mkr). Moderbolagets egna kapital uppgick till 199,9 Mkr (67,8). 

Aktien

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North under tickern TRANS.

Aktieägare, 2017-12-31 Antal aktier Andel av aktier och röster
Törnäs Invest AB 7 959 000 37,3 %
Fore C Investment Holding AB 2 017 932 9,4 %
EFG Bank 1 329 000 6,2 %
Livförsäkringsbolaget Skandia 846 916 4,0 %
Sweden Carnica Group AB 696 863 3,3 %
Foki Holding AB 681 822 3,2 %
Jovitech Invest AB 666 000 3,1 %
AMF Aktiefond Småbolag 437 000 2,0 %
SEB Life International 427 353 2,0 %
Försäkringsbolaget Avanza Pension AB 412 915 1,9 %
Totalt, 10 största ägare 15 474 801 72,4 %
Övriga aktieägare 5 887 696 27,6 %
Totalt 21 362 497 100,0 %

Totalt antal aktier i Bolaget uppgick till 21 362 497 per den 31 december 2017. Bolagets Market Cap uppgick till 788,3 Mkr den 31 december 2017. Nyemissionen i samband med förvärvet av Copiad pågår och dessa 68 504 aktier är inte inkluderade i tabellen ovan.

En riktad emission om 900 000 nya aktier beslutades den 14 september 2017 av styrelsen, med stöd av årsstämmans bemyndigande från 11 maj 2017, till två institutionella investerare. Emissionen genomfördes i syfte att öka Bolagets handlingskraft vid fortsatt expansion av verksamheten och samtidigt stärka ägarbilden.

En riktad emission av högst 217 905 aktier beslutades av den extra bolagstämman den 6 december 2017. Emissionen genomfördes i samband med förvärvet av The Bplan AS.

Kommande rapporttillfällen

Årsredovisningen för 2017 kommer finnas tillgänglig för nedladdning på bolagets hemsida den 24 april, samt skickas till dem som så önskar.

Kvartalsrapport 1 2018                   16 maj 2018

Årsstämma 2017                 16 maj 2018

Kvartalsrapport 2 2018                   16 augusti 2018

Kvartalsrapport 3 2018                   8 november 2018

Bokslutskommuniké 2018  21 februari 2019

Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Transtema Group skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 februari 2018.

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank (tfn 08-463 80 00).

Göteborg 22 februari 2018

Magnus Johansson

Verkställande Direktör

Transtema Group AB

Org.nr. 556988-0411

EA Rosengrens gata 31

Västra Frölunda

Tel: 031-746 83 00

www.transtemagroup.se

För eventuella frågor angående bokslutskommunikén kontakta:

Magnus Johansson, CEO, 031-746 83 00

John Afzelius, CFO, 031-746 83 00

Om Transtema Group AB (publ)

Transtema Group är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom Kommunikationsinfrastruktur. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag. Transtema Group AB omsatte år 2017 978 Mkr. Antal anställda i koncernen är ca 350. Transtema Group AB är listat på Nasdaq First North med tickern TRANS.