Delårsrapport 1 januari till 30 september 2017

torsdag, november 9, 2017 - 08:30

Fortsatt god tillväxt

Delårsrapport 1 januari till 30 september 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 620,1 Mkr (237,2 Mkr) vilket motsvarar en ökning på ca 161 %.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 46,6 Mkr (29,2 Mkr) vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 7,5 % (12,3 %). Rörelseresultat uppgick till 34,5 Mkr (24,9 Mkr).
 • Nettoresultatet hänförligt till majoriteten uppgick till 25,6 Mkr (18,1 Mkr) vilket motsvarar en vinst per aktie före utspädning om 1,28 kr/aktie (0,99 kr/aktie).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -81,8 Mkr (-9,3 Mkr).

Kvartal 3, 1 juli till 30 september 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 287,0 Mkr (110,0 Mkr) vilket motsvarar en ökning på ca 161 %.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 12,3 Mkr (14,2 Mkr) vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 4,3 % (12,9 %). Marginalförsämringen är främst hänförlig till merkostnader till följd av externa underentreprenörers konkurser.
 • Rörelseresultat uppgick till 7,1 Mkr (12,4 Mkr).
 • Nettoresultatet hänförligt till majoriteten uppgick till 5,3 Mkr (9,2 Mkr) vilket motsvarar en vinst per aktie före utspädning om 0,26 kr/aktie (0,49 kr/aktie).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -35,8 Mkr (-0,8 Mkr). Det fortsatt negativa kassaflödet är hänförligt till den fortsatt kraftiga tillväxten och ökad kapitalbindning i entreprenadprojekten.
 • Under perioden har bolaget fortsatt sina förberedelser inför en framtida ansökan om att uppta bolagets aktie för handel på Stockholmsbörsen Small Cap. Hittills nedlagda kostnader för denna process ingår i periodens resultat.

Väsentliga händelser under perioden  

 • Den 18 juli 2017 förvärvade Transtema Group AB 100 % av aktierna i Fiber Network Consulting Sweden AB (FNC) samt KIT, Kunskap Infra Teknik AB (KIT).

FNC, med säte i Malmö och etablerat 2005 är ett konsultbolag verksamt inom el/tele och fiberoptik. KIT, med säte i Malmö och etablerat 2009, är ett säljföretag inom Telecom.

 • Den 18 augusti 2017 meddelades att koncernledningen kommer att förstärkas med koncernjurist 2/10 2017 och med ny CFO 2/1 2018.
 • Den 11 september 2017 förvärvade Transtema Group AB 60 % av aktierna i Nordlund Entreprenad AB, med säte i Lerum, för 500 kkr. Transtema har en option på inlösen av återstående 40 % av aktierna under tre år med ersättning i form av aktier i Transtema Group. Tillträdet var 2 oktober 2017.
 • Den 14 september har styrelsen, med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 11 maj 2017, beslutat att emittera totalt 900 000 nya aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen tecknades av två institutionella investerare. Teckningskursen uppgick till 52,5 kronor per aktie.

Händelser som tidigare rapporterats

 • Enafoki aktiebolag (”Foki AB”) förvärvades i januari 2017.
 • Andersson & Jansäter Entreprenad AB (”AJ Entreprenad”) förvärvades i februari 2017.
 • Två institutionella investerare, SHB Fonder och en större svensk pensionsfond förvärvade 812 000 aktier i Transtema Group AB i mars 2017.
 • I april 2017 förvärvades 51 % av aktierna i Effektvision AB.
 • I april tecknades avtal om att förvärva aktierna i Fiberdata AB. I juni slutfördes förvärvet och aktierna i Fiberdata AB tillträddes 2017-06-05 efter sedvanlig Due diligence.
 • Den 18 april 2017 tecknades avtal om förvärv av 100 % av aktierna i Copiad Telecom AB.  

Väsentliga händelser efter periodens utgång  

 • Den 2 november 2017 förvärvade Transtema Group AB 100 % av aktierna i TheBplan AS. TheBplan AS etablerat 2009, är ett av Norges ledande företag inom datasäkring, backup och recovery. TheBplan har sex anställda och kontor i Oslo.

VD har ordet

Efter en lugnare period under juli och augusti är det nu återigen full fart i verksamheten. Efterfrågan är fortsatt god och lär fortsätta så under hela hösten fram till vintern.

Under perioden har mycket positivt hänt. Vi har arbetat med att förstärka vår organisation och ledning i såväl moderbolaget som i vissa dotterbolag för att anpassa oss till de krav som den snabba tillväxten innebär och det faktum att vi idag är ett betydligt större bolag med nya krav på organisationen. Vi har lyckats attrahera mycket kompetent personal i nyckelroller som förstärker vår ledning och styrning i koncernen, både inom produktion och ekonomi.

Våra förvärv under perioden, FNC, KIT och Nordlund Entreprenad passar väl in i vår struktur där FNC tillför konsultkompetens, KIT tillför materialkompetens och Nordlund markentreprenader på Västkusten. Vårt erbjudande till marknaden blir allt mer komplett.

Att vi efter periodens utgång gjort vårt första förvärv utanför Sverige är väldigt spännande och ett viktigt steg för oss. TheBplan, ett av Norges ledande företag inom datasäkring, backup och recovery är ett perfekt komplement till WinCore och vår satsning inom området DataCenter. Vi ser direkta synergier både på kund- och leverantörssidan.

Att vi är på rätt väg i vår utveckling märker vi även på det ökande intresset från institutionella ägare, där vi nu även hälsar Skandia välkomna som ägare.

På den negativa sidan ser vi att vår fortsatt snabba tillväxt och marknadsvillkoren vid entreprenadavtal innebär en fortsatt belastning på vårt kassaflöde, vilket vi försöker hitta lösningar på i samråd med våra kunder.

Vi har dessvärre under perioden drabbats av merkostnader till följd av att en totalentreprenör och en underentreprenör har gått i konkurs. Vi har genomgående valt att träda in, ta ansvaret, färdigställa entreprenaderna och bära samtliga kostnader för att bibehålla våra goda kundrelationer. Vi kommer att se över våra rutiner framöver för att säkerställa att vi arbetar med finansiellt stabila kunder och leverantörer.

Vår position på marknaden är fortsatt stark. Vi har idag stabila relationer och långsiktiga affärer med de dominerande nätägarna och operatörerna på marknaden, vilket vi är mycket stolta över. Vi siktar mot att fördjupa och utveckla dessa relationer ytterligare genom att leverera enligt våra grundvärderingar: kvalitet, pålitlighet och serviceminded.

Arbetet med att förbereda Transtema Group för Stockholmsbörsen pågår planenligt. Likaså pågår arbetet med att utvärdera och fortsätta den internationella expansionen. Med den kompetens, erfarenhet och renommé vi byggt upp har vi goda möjligheter att fortsätta etablera oss på andra marknader.

Jag ser fram emot ett spännande fjärde kvartal tillsammans med mina kollegor och våra kunder, leverantörer och partners.

Magnus Johansson

VD och koncernchef Transtema Group AB

Verksamheten

Transtema levererar tjänster och lösningar till kunder inom kommunikationsinfrastruktur som efterfrågar ett brett tekniskt kunnande inom nätverk och kommunikation.

Verksamheten omfattar projektering, byggnation och underhåll av passiva kommunikationsnät samt teknik- och konsulttjänster såsom design, installation och drift av aktiv nätverksutrustning. Vi arbetar också med Datacenter-lösningar och Utbildning.

Koncernen Transtema Group består av 18 rörelsedrivande dotterbolag med verksamhet inom segmentet Kommunikationsinfrastruktur, där vi tillhandahåller tjänster och produkter inom Nät, Teknik och Utbildning. Koncernen finns etablerad i Malmö, Helsingborg, Varberg, Kungsbacka, Göteborg, Strömstad, Örebro, Kumla, Norrköping, Enköping, Stockholm, Gävle, Norberg och Oslo.

Koncernen bildades i sin nuvarande form under 2014 medan det rörelsedrivande Transtema AB har funnits sedan 1990-talet.  Under 2016 och 2017 har 15 bolag förvärvats, vilket lagt grunden till en betydligt större koncern. Koncernen särredovisar inte dotterbolagens resultat.

Förvärv

Bolaget har förvärv som en del av sin strategi för tillväxt och ökat värdeskapande. Bolagets ledning och styrelse har arbetat aktivt i flera förvärvsprocesser under de senaste åren och den förvärvsdrivna tillväxten i koncernen är betydande.

Förvärvsmodellen bygger på rimliga värderingar av de förvärvade bolagen samtidigt som en del av köpeskillingen utgörs av nyemitterade Transtema-aktier vilket borgar för att de entreprenörer som säljer till koncernen är långsiktiga i sitt framtida engagemang gentemot koncernen. Från fall till fall kan också optionspaket användas för att ge ett ytterligare incitament till säljarna av bolagen.

Alla aktier som ges som betalning vid förvärv har långa lock-up perioder (d v s ägarna av aktierna får ej sälja aktierna förutom under vissa premisser), normalt en tredjedel per år upp till tre år. Detta borgar också för långsiktigheten i förvärven. För att finansiera förvärven i övrigt används bolagets befintliga kassa och normal bankfinansiering.

Finansieringen av koncernens organiska tillväxt klaras med koncernens kassa, eget kassaflöde och bankfinansiering.

Koncernens finansiella mål

Lönsamhet: Koncernen har som mål att leverera en EBITDA-marginal (rörelseresultat före avskrivningar) på 15 %. Målet mäts på årsbasis. Vid större förvärv kan EBITDA-marginalen understiga 15 % under en integrations-och konsolideringsfas. EBITDA marginal för perioden januari – september 2017 var 7,5 % och för tredje kvartalet var 4,3 %.

Tillväxt: Koncernen eftersträvar en genomsnittlig tillväxt på 20-30 % per år från och med bokslutsåret 2016 och de närmast efterföljande åren. Tillväxten kommer både från organisk tillväxt och förvärv, varav ca hälften beräknas komma från nya förvärv.

Finansiell stabilitet: Koncernen skall ha en soliditet på minst 30 %. Soliditeten vid utgången av rapportperioden var 36,6%.

Vid förvärv kan nyemissioner komma att användas. Det är styrelsens ambition att begränsa utspädning i möjligaste mån med hänsyn taget till bolagets finansiella styrka. Den viktigaste måttstocken vid utvärdering av nya förvärv, förutom rent affärsmässiga, är utvecklingen av vinsten per aktie för koncernen. Allt för att skapa mesta möjliga aktieägarvärde.

Marknaden

Marknaden för kommunikationsinfrastruktur har en god underliggande tillväxt p g a snabbt ökande krav på bredbandskommunikation från såväl konsument som företag. Marknaden förväntas vara god i många år framåt.

Koncernen upplever viss säsongsvariation där det första kvartalet normalt är det svagaste.

Styrelsen ser positivt på de närmaste åren, men lämnar inte några prognoser.

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen för perioden 1 januari – 30 september 2017 uppgick till 620,1 Mkr (237,2 Mkr) vilket innebär en ökning på 382,9 Mkr motsvarande 161 %.

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) i perioden 1 januari – 30 september 2017 uppgår till 46,6 Mkr (29,2 Mkr) vilket motsvarar en EBITDA-ökning på 17,4 Mkr. EBITDA-marginal uppgår till 7,5 % (12,3 %).

Nettoomsättningen för kvartal 3 2017 uppgick till 287,0 Mkr (110,0 Mkr) vilket innebär en ökning på 177,0 Mkr motsvarande 161 %.

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) i tredje kvartalet 2017 uppgår till 12,3 Mkr (14,2 Mkr). EBITDA-marginal uppgår till 4,3 % (12,9 %). Rörelseresultat och marginal påverkades negativt under perioden av merkostnader om ca 13,7 mkr till följd av två entreprenörskonkurser.

Finansiell ställning och likviditet

Bolagets finansiella ställning och likviditet är god. Likvida medel uppgick per den 30 september till 44,9 Mkr (13,5). Tillgängliga likvida medel inklusive ej utnyttjad del av checkkrediten på 29,5 Mkr uppgår per den 30 september till 74,4 Mkr.

I perioden har portföljen med långfristigt värdepappersinnehav minskat via försäljning om 1,0 Mkr till 0,6 Mkr. Kvar är i huvudsak företagsobligationer och obligationsfonder. Detta värdepappersinnehav kan, trots klassificeringen i enlighet med gällande redovisningsprinciper, omsättas snabbt då samtliga innehav handlas på likvida marknader.

Kassaflödet från den löpande verksamheten i perioden 1 januari – 30 september 2017 uppgick till -81,8 Mkr (-9,3). Det negativa kassaflödet förklaras främst av minskade skulder och ökade rörelsefordringar främst hänförliga till ökade upparbetade intäkter.

Kassaflödet från investeringsverksamheten i perioden 1 januari – 30 september 2017 uppgick till 7,7 Mkr (-38,5) vilket främst är hänförligt till likvida medel som tillförts via förvärv av dotterbolag.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten i perioden 1 januari – 30 september 2017 uppgick till 105,5 Mkr (48,2). Ökningen beror främst på upptagande av lån, nyemissioner och nyttjande av checkräkningskredit samt factoring. Checkräkningskredit om totalt 79,6 Mkr är utnyttjad med 50,1 Mkr.

Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartal 3 2017 uppgick till -35,8 Mkr (-0,8). Det negativa kassaflödet förklaras främst av ökade rörelsefordringar främst hänförligt till ökade upparbetade intäkter.

Kassaflödet från investeringsverksamheten i kvartal 3 2017 uppgick till 1,1 Mkr (-9,6).

Kassaflödet från finansieringsverksamheten i kvartal 3 2017 uppgick till 56,7 Mkr (15,0). Ökningen beror främst på nyemission, upptagande av lån och nyttjande av checkräkningskredit samt factoring.

Soliditeten uppgår vid periodens utgång till 36,6 % (42,9 %).

Antalet anställda

Koncernen har vid rapportperiodens utgång 324 anställda (128).

Närstående transaktioner

Fiber Network Consulting AB har under kvartal 3 lånat 1,4 Mkr av Törnäs Invest AB, som VD Magnus Johansson har ägarintresse i. Vid denna rapports avgivande är denna skuld återbetald.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

De väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som beskrivs i årsredovisningen 2016 på sid 6 bedöms fortsatt vara aktuella.

Moderbolaget

Moderbolagets verksamhet består av gemensamma koncernfunktioner. Moderbolagets intäkter under januari – september 2017 var 5,9 Mkr (3,8 Mkr) och resultatet före avskrivningar var 0,7 Mkr (1,6 Mkr). Moderbolagets egna kapital uppgick till 188,7 Mkr (67,7 Mkr).

Aktien

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North under tickern TRANS.

Aktieägare, 2017-09-30 Antal aktier Andel av aktier och röster
Törnäs Invest AB 7 059 000 36,22%
Fore C Investment Holding AB 2 015 000 10,34%
Euroclear Bank Belgien 1 329 000 6,82%
Livförsäkringsbolaget Skandia 982 233 5,04%
JPMEL - Stockholm Branch 702 459 3,60%
Foki Holding AB 681 822 3,50%
Jovitech Invest AB 666 000 3,42%
AMF Aktiefond småbolag 437 000 2,24%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 390 121 2,00%
Daniel Ajax Förvaltning AB 380 445 1,95%
Totalt, 10 största ägare 14 643 080 75,14%
Övriga aktieägare 4 843 706 24,86%
Totalt 19 486 786 100,00%

Totalt antal aktier i bolaget är per den 30 september 19 486 786 st. Nyemissionerna i samband med förvärven av Copiad, Fiberdata samt den riktade emissionen till Skandia och Handelsbanken fonder pågår med totalt antal aktier om 1 726 310 st och är inte inkluderade i totalt antal aktier ovan. Bolagets Market Cap uppgår per den 30 september till ca 1 227 Mkr.

Den 14 september beslutade styrelsen, med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 11 maj 2017, att emittera totalt 900 000 nya aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i syfte att öka bolagets handlingskraft vid fortsatt expansion av verksamheten och samtidigt stärka ägarbilden. Teckningskursen i emissionen uppgick till 52,5 kronor per aktie, vilket motsvarade en rabatt om cirka 5,0 procent mot de tio senaste handelsdagarnas volymviktade genomsnittskurs, och en emission om 47,25 Mkr.  Emissionen tecknades av Skandia (760 000 aktier) och Handelsbanken Fonder (140 000 aktier).

Kommande rapporttillfällen

Kvartalsrapport 3 2017, 9 november 2017

Bokslutskommuniké 2017, 22 februari 2018

Kvartalsrapport 1 2018, 16 maj 2018

Denna rapport har inte har varit föremål för revisorernas granskning.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Transtema Group skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 november 2017 kl 08:30.

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank (tfn 08-463 80 00)

Mölndal 9 november 2017

Magnus Johansson
Verkställande Direktör
Transtema Group AB
Org.nr. 556988-0411
Flöjelbergsgatan 12
Mölndal
Tel: 031-7468300
www.transtemagroup.se

För eventuella frågor angående delårsrapporten kontakta:
Magnus Johansson, Verkställande Direktör, 031-746 83 00
Jens Boberg, vice Verkställande Direktör, 031-746 83 00

Om Transtema Group AB (publ)

Transtema Group är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom Kommunikationsinfrastruktur. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag. Transtema Group AB omsatte år 2016 432 Mkr. Antal anställda i koncernen är ca 320. Transtema Group AB är listat på Nasdaq First North med tickern TRANS.