Halvårsrapport 1 januari till 30 juni 2017

Stark tillväxt med fortsatt lönsamhet
torsdag, augusti 17, 2017 - 08:30

Halvårsrapport 1 januari till 30 juni 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 333,0 Mkr (127,1 Mkr) vilket motsvarar en ökning på ca 162 %.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 34,3 Mkr (14,9 Mkr) vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 10,3 % (11,7 %).
 • Rörelseresultat uppgick till 27,4 Mkr (12,5 Mkr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -46,1 Mkr (-8,5 Mkr).
 • Nettoresultatet hänförligt till majoriteten uppgick till 20,3 Mkr (8,9 Mkr) vilket motsvarar en vinst per aktie före utspädning om 1,03 kr/aktie (0,49 kr/aktie). 

Kvartal 2, 1 april till 30 juni 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 227,5 Mkr (91,4 Mkr) vilket motsvarar en ökning på ca 149 %.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 29,1 Mkr (11,9 Mkr) vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 12,8 % (13,1 %).
 • Rörelseresultat uppgick till 24,9 Mkr (10,6 Mkr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -54,4 Mkr (-6,2 Mkr).
 • Nettoresultatet hänförligt till majoriteten uppgick till 18,7 Mkr (7,7 Mkr) vilket motsvarar en vinst per aktie före utspädning om 0,95 kr/aktie (0,42 kr/aktie). 
 • Under perioden har bolaget fortsatt sina förberedelser inför en framtida ansökan om att uppta bolagets aktie för handel på Stockholmsbörsen Small Cap. Hittills nedlagda kostnader för denna process ingår i periodens resultat. 

Väsentliga händelser under första halvåret  

Händelser som tidigare rapporterats

 • Enafoki aktiebolag, (”Foki AB”) förvärvades i januari 2017.
 • Andersson & Jansäter Entreprenad AB, (”AJ Entreprenad”) förvärvades i februari.
 • Två institutionella investerare, SHB Fonder och en större svensk pensionsfond har förvärvat 812 000 aktier i Transtema Group AB i mars.
 • I april förvärvades 51 % av aktierna i Effektvision AB.
 • I april tecknades avtal om att förvärva aktierna i Fiberdata AB. I juni slutfördes förvärvet och aktierna i Fiberdata AB tillträddes 2017-06-05 efter sedvanlig Due diligence.
 • Den 18 april 2017 tecknades avtal om förvärv av 100 % av aktierna i Copiad Telecom AB.
   

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 18 juli 2017 förvärvade Transtema Group AB 100 % av aktierna i Fiber Network Consulting Sweden AB (FNC) samt KIT, Kunskap Infra Teknik AB (KIT).

FNC, med säte i Malmö och etablerat 2005 är ett konsultbolag verksamt inom el/tele och fiberoptik. KIT, med säte i Malmö och etablerat 2009, är ett säljföretag inom Telecom.

FNC har ca 35 anställda, med kontor i Malmö, Helsingborg, Göteborg samt Kumla. Bolagets omsättning under 2016 uppgick till ca 35 Mkr med ett estimerat resultat före skatt på ca 1 MSEK.

KIT har 3 anställda, med kontor i Malmö. Bolaget omsatte under 2016 ca 30 Mkr med ett estimerat resultat före skatt på ca 0.7 Mkr.

Säljare av FNC samt KIT är ALBEC Holding AB, ett bolag helägt av Thomas Andersson. Thomas Andersson kommer efter försäljningen arbeta som VD i FNC samt KIT.

Förvärvet omfattar en symbolisk kontant ersättning uppgående till 1 Kr samt en rörelsefinansiering upp till 1 Mkr finansieringslösning för bolagens framtida utveckling. Tillträdesdag var den 18 juli 2017. Effekterna av förvärvet kommer synas under kvartal 3 men förväntas inte bidra positivt till koncernens rörelseresultat under 2017.

VD har ordet

Efter första kvartalet, som är det säsongsmässigt svagaste kvartalet, har fiberbyggnationerna och projekten nu skjutit fart och kommer fortgå till kommande vinter. Efterfrågan är fortsatt god så förutsättningar finns för fortsatt tillväxt och utveckling under både innevarande och de kommande åren.

Vår höga, till stor del förvärvsdrivna, tillväxt medför också utmaningar och krav på snabb förändring, både inom dotterbolagen men även i koncernstrukturen. Detta är frågor vi arbetar med kontinuerligt. Vi behöver ständigt anpassa oss till en allt större verksamhet, med nya krav på organisation, ledning, struktur, ekonomistyrning, samordning, integration, processer etc.

Våra förvärv under perioden, Foki, AJ Entreprenad, Mentor Vision, FiberData och Copiad börjar bära frukt och kommer att bidra starkt till vår fortsatta utveckling och tillväxt. Särskilt tillfredsställande är det att vårt erbjudande inom Teknik blivit starkare och mer komplett, med tjänster bl.a. inom nätverkskonsulting, drift och övervakning.

Vår position på marknaden förstärks kontinuerligt. Vi har idag stabila relationer och långsiktiga affärer med de dominerande nätägarna och operatörerna på marknaden, vilket vi är mycket stolta över. Vi siktar mot att fördjupa och utveckla dessa relationer ytterligare genom att leverera enligt våra grundvärderingar: kvalitet, pålitlighet och serviceminded.

Arbetet med att förbereda Transtema Group för Stockholmsbörsen pågår planenligt. Likaså pågår arbetet med att utvärdera och förbereda för en internationell expansion enligt plan. Med den kompetens, erfarenhet och renommé vi byggt upp har vi goda möjligheter att etablera oss på andra marknader.

Nu ser jag fram emot ett spännande andra halvår tillsammans med våra kunder, leverantörer, partners och fantastiska personal.

Magnus Johansson

VD och koncernchef Transtema Group AB

Verksamheten

Transtema levererar tjänster och lösningar till kunder inom kommunikationsinfrastruktur som efterfrågar ett brett tekniskt kunnande inom nätverk och kommunikation.

Verksamheten omfattar projektering, byggnation och underhåll av passiva kommunikationsnät samt teknik- och konsulttjänster såsom design, installation och drift av aktiv nätverksutrustning. Vi arbetar också med Datacenter-lösningar och Utbildning.

Koncernen Transtema Group består av 16 rörelsedrivande dotterbolag med verksamhet inom segmentet Kommunikationsinfrastruktur, där vi tillhandahåller tjänster och produkter inom Nät, Teknik och Utbildning. Koncernen finns etablerad i Malmö, Helsingborg, Varberg, Kungsbacka, Göteborg, Strömstad, Örebro, Kumla, Norrköping, Enköping, Stockholm, Gävle och Norberg.

Koncernen bildades i sin nuvarande form under 2014 medan det rörelsedrivande Transtema AB har funnits sedan 1990-talet.  Under 2016 och 2017 har 13 bolag förvärvats, vilket lagt grunden till en betydligt större koncern. Koncernen särredovisar inte dotterbolagens resultat. 

Förvärv

Bolaget har förvärv som en del av sin strategi för tillväxt och ökat värdeskapande. Bolagets ledning och styrelse har arbetat aktivt i flera förvärvsprocesser under 2015, 2016 och 2017. Flera av dessa har gett resultat och den förvärvsdrivna tillväxten i koncernen är hög.

Förvärvsmodellen bygger på rimliga värderingar av de förvärvade bolagen samtidigt som en del av köpeskillingen utgörs av nyemitterade Transtema-aktier vilket borgar för att de entreprenörer som säljer till koncernen är långsiktiga i sitt framtida engagemang gentemot koncernen. Från fall till fall kan också optionspaket användas för att ge ett ytterligare incitament till säljarna av bolagen.

Alla aktier som ges som betalning vid förvärv har långa lock-up perioder (dvs ägarna av aktierna får ej sälja aktierna förutom under vissa premisser), normalt en tredjedel per år upp till 3 år. Detta borgar också för långsiktigheten i förvärven. För att finansiera förvärven i övrigt används Bolagets befintliga kassa och normal bankfinansiering.

Finansieringen av koncernens organiska tillväxt klaras med koncernens kassa, eget kassaflöde och bankfinansiering.

Koncernens finansiella mål

Lönsamhet: Koncernen har som mål att leverera en EBITDA-marginal (rörelseresultat före avskrivningar) på 15 %. Målet mäts på årsbasis. Vid större förvärv kan EBITDA-marginalen understiga 15 % under en integrations-och konsolideringsfas. EBITDA marginal för första halvåret 2017 var 10,3 % och för andra kvartalet var 12,8 %.

Tillväxt: Koncernen eftersträvar en genomsnittlig tillväxt på 20-30 % per år från och med bokslutsåret 2016 och de närmast efterföljande åren. Tillväxten kommer både från organisk tillväxt och förvärv, varav ca hälften beräknas komma från nya förvärv.

Finansiell stabilitet: Koncernen skall ha en soliditet på minst 30 %. Soliditeten vid utgången av rapportperioden var 34 %.

Vid förvärv kan nyemissioner (i första hand riktade till säljare av förvärvat bolag) komma att användas. Det är styrelsens inriktning att begränsa utspädning i möjligaste mån med hänsyn taget till bolagets finansiella styrka. Den viktigaste måttstocken vid utvärdering av nya förvärv, förutom rent affärsmässiga, är utvecklingen av vinsten per aktie för koncernen. Allt för att skapa mesta möjliga aktieägarvärde

Marknaden

Marknaden för kommunikationsinfrastruktur har en god underliggande tillväxt pga. snabbt ökande krav på bredbandskommunikation från såväl konsument som företag. Marknaden förväntas vara god i många år framåt.

Koncernen upplever viss säsongsvariation där det första kvartalet normalt är det svagaste. 

Styrelsen ser positivt på de närmaste åren men lämnar inte några prognoser.

Utdelningspolicy 

Som framgår av årsredovisningen föreslår styrelsen inte att någon utdelning lämnas för 2016 eftersom tillväxten beräknas fortsätta under 2017 och att Bolaget vill kunna finansiera denna primärt med egna medel. Styrelsen kommer att se över utdelningspolicyn inför varje årsstämma i framtiden. 

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen för perioden 1 januari – 30 juni 2017 uppgick till 333,0 Mkr (127,1 Mkr) vilket motsvarar en ökning på 205,9 Mkr motsvarande 162 %.

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) i perioden 1 januari – 30 juni 2017 uppgår till 34,3 Mkr (14,9 Mkr) vilket motsvarar en EBITDA-ökning på 19,4 Mkr. EBITDA-marginal uppgår till 10,3 % (11,7 %).

Nettoomsättningen för kvartal 2 2017 uppgick till 227,5 Mkr (91,4 Mkr) vilket motsvarar en ökning på 136,1 Mkr motsvarande 149 %.

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) i andra kvartalet 2017 uppgår till 29,1 Mkr (11,9 Mkr) vilket motsvarar en EBITDA-ökning på 17,2 Mkr. EBITDA-marginal uppgår till 12,8 % (13,1 %).

Finansiell ställning och likviditet 

Bolagets finansiella ställning och likviditet är god. Likvida medel uppgick per den 30 juni till 22,9 Mkr (13,5). Tillgängliga likvida medel inklusive ej utnyttjad del av checkkrediten på 31,2 Mkr uppgår per den 30 juni till 54,1 Mkr.

I perioden har portföljen med långfristigt värdepappersinnehav minskat via försäljning om 1,0 Mkr till 0,6 Mkr. Kvar är i huvudsak företagsobligationer och obligationsfonder. Detta värdepappersinnehav kan, trots klassificeringen i enlighet med gällande redovisningsprinciper, omsättas snabbt då samtliga innehav är handlade på likvida marknader.

Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartal 2 2017 uppgick till -54,4 Mkr (-6,2). Det negativa kassaflödet förklaras främst av ökade kundfordringar.

Kassaflödet från investeringsverksamheten i kvartal 2 2017 uppgick till 9,7 Mkr (-10,5) vilket främst är hänförligt till likvida medel som tillförts via förvärv av dotterbolag.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten i kvartal 2 2017 uppgick till 44,1 Mkr (15,9). Ökningen beror främst på ökade lån och nyttjande av checkräkningskredit.

Kassaflödet från den löpande verksamheten i perioden 1 januari – 30 juni 2017 uppgick till -46,1 Mkr (-8,5). Det negativa kassaflödet förklaras främst av minskade skulder.

Kassaflödet från investeringsverksamheten i perioden 1 januari – 30 juni 2017 uppgick till 6,6 Mkr (-28,9) vilket främst är hänförligt till likvida medel som tillförts via förvärv av dotterbolag. 

Kassaflödet från finansieringsverksamheten i perioden 1 januari – 30 juni 2017 uppgick till 48,8 Mkr (33,2). Ökningen beror främst på ökade lån och nyttjande av checkräkningskredit. Checkräkningskredit om totalt 80,1 Mkr är utnyttjad med 48,9 Mkr.

Verksamheten och dess organiska tillväxt är självfinansierad i kombination med rörelsekrediter i bank. Soliditeten uppgår vid periodens utgång till 34,3 % (36,1 %).

Antalet anställda

Koncernen har vid rapportperiodens utgång 320 anställda (127).

Närstående transaktioner

Transtema AB har under kvartal 2 lånat 2,5 Mkr av Törnäs Invest AB, som VD Magnus Johansson har ägarintresse i. Vid denna rapports avgivande är denna skuld återbetald.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

De väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som beskrivs i årsredovisningen 2016 på sid 6 bedöms fortsatt vara aktuella.

Moderbolaget

Moderbolaget har viss extern försäljning men i huvudsak är moderbolagets verksamhet gemensamma koncernfunktioner. Moderbolagets intäkter under första halvåret 2017 var 3,4 Mkr (1,2 Mkr) och resultatet före avskrivningar var 0,4 Mkr (-0,3 Mkr). Moderbolagets egna kapital uppgick till 140,7 Mkr (67,8 Mkr).

Aktien 

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North under tickern TRANS.

Aktieägare, 2017-06-30                  Antal aktier         Andel av aktier och röster    
Törnäs Invest AB 7 959 000 40,84%
Fore C Investment Holding AB 2 015 000 10,34%
Euroclear Bank 1 339 000 6,87%
FOKI Holding AB 681 822 3,50%
Jovitech Invest AB 676 000 3,47%
Daniel Ajax Förvaltning AB 570 445 2,93%
Up 4 Business I Örebro AB 450 000 2,31%
SEB Life International 427 353 2,19%
AMF Aktiefond småbolag 417 000 2,14%
Niklas Källström Invest AB 389 631 2,00%
Totalt, 10 största ägare 14 925 251 76,59%
Övriga aktieägare 4 561 535 23,41%
Totalt 19 486 786 100,00%

Totalt antal aktier i Bolaget är per den 30 juni 19 486 786 st. Nyemissionerna i samband med förvärven av Copiad och Fiberdata pågår, med totalt antal aktier om 826 310 st. Samtliga nyemissioner är gjorda som en del i Bolagets finansiering av förvärv. Bolagets Market Cap uppgår 2017-06-30 till ca 1 200 Mkr. 

Kommande rapporttillfällen

Kvartalsrapport 3 2017, 9 november 2017
Bokslutskommuniké 2017, 22 februari 2018

Denna rapport har inte har varit föremål för revisorernas granskning.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Transtema Group skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 augusti 2017 kl 08:30

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank (tfn 08-463 80 00)

Mölndal 17 augusti 2017

Magnus Johansson
Verkställande Direktör
Transtema Group AB
Org.nr. 556988-0411
Flöjelbergsgatan 12
Mölndal
Tel: 031-7468300
www.transtemagroup.se

För eventuella frågor angående delårsrapporten kontakta:
Magnus Johansson, Verkställande Direktör, 031-746 83 00
Jens Boberg, vice Verkställande Direktör, 031-746 83 00

Om Transtema Group AB (publ)

Transtema Group är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom Kommunikationsinfrastruktur. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag. Transtema Group AB omsatte år 2016 432 Mkr. Antal anställda i koncernen är ca 320. Transtema Group AB är listat på Nasdaq First North med tickern TRANS.