Kallelse till årsstämma i Transtema Group AB (publ) 556988-0411

Aktieägarna i Transtema Group AB (publ), org.nr 556988-0411, med säte i Göteborg, kallas härmed till årsstämma torsdag 14 maj 2020, kl. 17.00, i bolagets lokaler på Flöjelbergsgatan 12 i Mölndal.
onsdag, april 15, 2020 - 08:30

Information med anledning av Covid-19 (Coronaviruset)

Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Det är viktigt för Transtema att ta ett samhällsansvar och bidra till att begränsa risken för smittspridning av Covid-19. Enligt Folkhälsomyndigheten så pågår en allmän smittspridning av Covid-19 i Sverige och personer tillhörande någon riskgrupp uppmanas iaktta försiktighet och undvika folksamlingar.

Som en försiktighetsåtgärd avser Bolaget att hålla årsstämman kort och effektiv. Ingen förtäring kommer att erbjudas. Anföranden kommer att begränsas till några få minuter eller ställas in i syfte att begränsa stämmans längd. Ett anförande av verkställande direktören kommer att läggas ut på bolagets hemsida efter stämmans avslutande. Vidare kommer frågorna på stämman att koncentreras till beslutspunkterna på dagordningen. För eventuella allmänna frågor om bolaget eller koncernen är aktieägare välkomna att skicka in dessa i förväg till bolaget via e-post till [email protected]. Deltagande av Transtemas koncernledning och styrelseledamöter kommer vara begränsad.

Aktieägare som har influensaliknande symtom, befunnit sig i ett riskområde, tillhör någon riskgrupp eller har varit i kontakt med någon som är smittad med Covid-19 bör noga överväga att använda sig av möjligheten att förhandsrösta, se nedan, samt möjligheten att delta genom ombud.

Bolaget följer händelseutvecklingen noggrant och kommer vid behov att uppdatera ovan beskrivna försiktighetsåtgärder inför årsstämman.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 8 maj 2020, dels anmäla sin avsikt att delta vid stämman senast fredagen den 8 maj 2020. Anmälan ska ske per e-post till [email protected], eller skriftligen till bolaget under adress: Transtema Group AB (publ), Flöjelbergsgatan 12, 431 37 Mölndal.

Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, och telefonnummer samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud (högst två) eller ställföreträdare. Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för stämman. Se nedan för ytterligare information om behandling om personuppgifter.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta vid stämman, ha registrerat aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast fredagen den 8 maj 2020, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år (om det särskilt anges). Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida www.transtemagroup.se och skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Bolaget uppmanar aktieägarna att använda den möjligheten i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska smittspridningen.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.transtemagroup.se. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Transtema tillhanda senast fredagen den 8 maj 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till den adress som anges under ”Anmälan m.m.” ovan. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till [email protected]. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av förslag till dagordning
 4. Val av en eller flera justeringspersoner
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 7. Beslut om:
 1. fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
 2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 3. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
 1. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
 2. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
 3. Val av styrelse och revisor
 4. Fastställande av principer för tillsättande av valberedning
 5. Fastställande av principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen
 6. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
 7. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
 8. Förslag till beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram för anställda inom Transtemakoncernen i form av teckningsoptioner
 9. Förslag till beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter i Transtema
 10. Stämmans avslutande

Valberedningens förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Göran Nordlund föreslås, i enlighet med valberedningens redogörelse, till stämmans ordförande.

Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 9 - Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att arvode oförändrat ska utgå till styrelsens ordförande med 150 000 kronor och till övriga av stämman valda styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget med 100 000 kronor vardera. Vidare föreslås en restidsersättning om 8 000 kronor per möte för de tre oberoende ledamöterna vid fysiska möten som hålls på annan ort än respektive ledamots adress. Revisionsutskottets ledamöter föreslås ersättas med 50 000 kr att fördelas mellan utskottets ledamöter. Det föreslagna styrelse- och utskottsarvodet uppgår i sin helhet till 500 000 kr samt eventuell restidsersättning.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av styrelse och revisor

Valberedningens föreslår att stämman fattar beslut om att omvälja Göran Nordlund, Linus Brandt, Magnus Johansson, Liselotte Hägertz Engstam och Peter Stenquist till ordinarie styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Andreas Hessler har avböjt omval. Göran Nordlund föreslås till styrelsens ordförande. Linus Brandt föreslås till styrelsens vice ordförande.

Närmare uppgift om styrelseledamöterna som föreslås finns på bolagets hemsida, www.transtemagroup.se.

Valberedningen föreslår att stämman fattar beslut om att omvälja det registrerade revisionsbolaget PwC för tiden intill slutet av nästa årsstämma. För det fall PwC omväljs noterar valberedningen att PwC meddelat att auktoriserade revisorn Johan Palmgen kommer utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 11 - Fastställande av principer för tillsättande av valberedning

Valberedningen (sammankallad och sammansatt som framgår av valberedningens redogörelse) föreslår att stämman beslutar om att principerna för tillsättande av valberedningen så som fastställdes vid årsstämman 2019 ska vara oförändrade, vilka är följande:

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter. Utöver dessa kan, om valberedningen så beslutar, styrelsens ordförande ingå såsom adjungerad. Valberedningens ledamöter ska utses av de till röstetalet fyra största aktieägarna i bolaget baserat på ägaruppgifter i Euroclear Sweden AB:s register per den sista handelsdagen i augusti.

Om aktieägare avstår från att utse ledamot övergår rätten att utse ledamot till den som till röstetalet närmast följande är den störste aktieägaren.

Valberedningens ordförande ska utgöras av den vid tidpunkten för valberedningens utseende röstmässigt största aktieägaren och får inte utgöras av styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot.

Om aktieägare som utsett ledamot till valberedningen inte tillhör en av de fyra största ägarna i bolaget tre månader före årsstämman ska sådan ledamot utträda ur valberedningen och ersättas av en ledamot utsedd av den aktieägare som då tillhör de fyra största aktieägarna.

Om en ledamot i valberedningen utträder innan valberedningens uppdrag är avslutat äger aktieägaren rätt att utse en ny ledamot.

Styrelseordföranden ska sammankalla det första mötet i valberedningen.

Valberedningens sammansättning och kontaktuppgifter ska offentliggöras senast sex månader före stämman på bolagets hemsida. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras omedelbart.

En majoritet av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en ledamot ska vara oberoende i förhållande till den röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska ersätta de skäliga kostnader som valberedningens ledamöter kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 12 - Fastställande av principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och ledande befattningshavare i enlighet med följande:

Bolaget ska erbjuda villkor som är marknadsmässiga i de länder där ledande befattningshavare verkar som gör att bolaget kan rekrytera, utveckla och behålla befattningshavarna. Den individuella ersättningen ska baseras på̊ befattnings-havarens erfarenhet, kompetens, ansvar och prestation.

För varje befattningshavare ska bestämmas en sammanlagd fast bruttoersättning. Utöver den fasta lönen kan fastställas en årlig kontant rörlig ersättning baserad på utfallet i förhållande till på̊ förhand bestämda mätbara mål, skriftligen överenskomna och fastställda av styrelsen. Sådana mål innefattar t.ex. försäljning och lönsamhet.

Den rörliga ersättningen ska inte överstiga 30 procent av den fasta lönen och ska, i den mån tillämplig lag medger det, inte vara pensions- eller semesterlönegrundande. Vad gäller andra förmåner ska de ha ett begränsat värde i förhållande till den sammanlagda fasta bruttoersättningen.

Pensionsförmåner ska vara premiebestämda.

Styrelsen ska äga rätt att frångå riktlinjerna om särskilda skäl föreligger i enskilt fall.

Punkt 13 – Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att ändra bolagsordningen, huvudsakligen i enlighet med följande ändringar:

Bestämmelse Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 1 Firma (kommer att justeras på rubriknivå till: § 1 Företagsnamn) “Bolagets firma är Transtema Group Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).” “Bolagets företagsnamn är Transtema Group Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).”
§ 2 Säte ”Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands länd.” ”Styrelsen har sitt säte i Mölndals kommun, Västra Götalands länd.”

Punkt 14 – Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler berättigande till nya aktier.

Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler vilka ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission motsvarande högst 10 procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i bolaget. Därutöver ska styrelsen i samband med förvärv av verksamheter eller bolag kunna fatta beslut om apportemission motsvarande ytterligare högst 10 procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i bolaget. Det totala bemyndigandet om maximalt 20 procent förutsätter således att minst 10 procent används för apportemission i samband med förvärv av verksamheter eller bolag. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga villkor.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att på ett snabbt och effektivt sätt anskaffa kapital för att finansiera förvärv av verksamhet, för att finansiera utveckling av projekt samt att potentiellt utöka bolagets aktieägarkrets.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av det och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av beslutet.

Punkt 15 – Förslag till beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram för anställda inom Transtemakoncernen i form av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att införa ett nytt långsiktigt incitamentsprogram (”Optionsprogram 2020”). Optionsprogrammet 2020 innebär att bolaget emitterar högst 1 900 000 teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Transtema AB (”TTAB”) som berättigar till teckning av högst 1 900 000 aktier i bolaget med rätt och skyldighet för TTAB att hantera teckningsoptionerna enligt villkoren för Optionsprogram 2020. TTAB ska enligt instruktion från bolagets styrelse överlåta optionerna till anställda, respektive innehålla vissa optioner som ska kunna överlåtas till deltagare som inom en överskådlig framtid kan komma att anställas inom Transtemakoncernen.

Deltagare ska erbjudas att senast den 21 juni 2020 förvärva teckningsoptionerna till marknadspris vilket kommer att fastställas genom att teckningsoptionerna värderas av en oberoende part i enlighet Black & Scholes värderingsmodell

Optionsprogrammet 2020 förväntas omfatta totalt cirka 30 nuvarande anställda, och deltagare som inom en överskådlig framtid kan komma att anställas, inom Transtemakoncernen och ska efter beslut av bolagets styrelse i huvudsak fördelas enligt följande:

 • Ledande befattningshavare som koncernchef, CFO, COO, verkställande direktörer i dotterbolag och ledningsgruppsmedlemmar.
 • Övriga nyckelpersoner.

Deltagare ska erbjudas att förvärva högst 100 000 teckningsoptioner, dock att antalet optioner som erbjuds deltagare totalt inte kan överstiga högsta antalet optioner som bolaget kan emittera.

Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juni 2023 till och med den 30 juni 2023. Teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska fastställas till 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Transtemaaktien under mätperioden den 17 maj 2020 till och med 31 maj 2020, dock som minimum aktiens kvotvärde. Betalning ska erläggas kontant eller genom kvittning. Bolaget ska äga rätt men inte skyldighet att på begäran från deltagare som inte har möjlighet att erlägga teckningslikvid för aktierna i kontanter att till marknadspris förvärva ett sådant antal teckningsoptioner som möjliggör för deltagaren att utnyttja återstående teckningsoptioner för att teckna aktier varvid teckningslikviden erläggs genom kvittning mot fordran på avyttrade teckningsoptioner.

Den enligt ovan fastställda lösenkursen ska avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid fem (5) öre ska avrundas nedåt. Lösenpriset och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, nyemission av aktier m.m. i enlighet med marknadspraxis.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer högst 1 900 000 nya aktier att emitteras och bolagets aktiekapital att öka med högst 1 900 000 kronor. Vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner under Optionsprogram 2020 kommer utspädningseffekten för Optionsprogram 2020 att uppgå till cirka 5,0 procent av aktiekapitalet. Om samtliga utestående incitamentsprogram (dvs 2017 samt 2018) i Bolaget inkluderas i beräkningen uppgår den motsvarande maximala utspädningen, vid tidpunkten för årsstämman, till cirka 7,9 procent av aktiekapitalet.

För en beskrivning av bolagets övriga långsiktiga incitamentsprogram hänvisas till bolagets årsredovisning för 2019 som kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida från 24 april 2020. Utöver där beskrivna incitamentsprogram förekommer inga andra långsiktiga incitamentsprogram i Transtema. Det bör härtill noteras att Optionsprogram 2019, som innefattade 1 000 000 teckningsoptioner och som antogs av bolagstämman 2019, till fullo makulerades i januari 2020. Viktat lösenpris för incitamentsprogram från 2017 samt 2018 är 49,80 kronor.

Aktie som utgivits efter nyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear förda aktieboken.

Teckningsoptionerna överlåts till deltagare till ett pris motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, vilket innebär att det inte ska uppkomma några lönekostnader eller sociala avgifter för Transtemakoncernen. Utöver detta tillkommer kostnader för finansiell och legal rådgivning i samband med Optionsprogrammet 2020 med cirka 50 000 kronor.

Som skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt åberopar styrelsen följande. Optionsprogram 2020 förväntas bidra till högre motivation och engagemang hos de anställda samt stärker banden mellan de anställda och bolaget. Ett långsiktigt engagemang hos deltagarna förväntas öka intresset för verksamheten och resultatutvecklingen i bolaget. Vidare är det styrelsens bedömning att Optionsprogram 2020 kommer att bidra till möjligheterna att rekrytera och bibehålla kunniga och erfarna medarbetare samt förväntas öka medarbetarnas intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i bolaget. Sammantaget är det styrelsens bedömning att Optionsprogram 2020 kommer att vara till nytta för såväl de anställda som för bolagets aktieägare genom ett ökat aktievärde.

Styrelsen, eller ett av styrelsen särskilt inrättat utskott, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av villkoren för Optionsprogram 2020, inom ramen för nämnda villkor och riktlinjer innefattande bestämmelser om omräkning i händelse av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar, om tillämpligt, för att uppfylla särskilda utländska regler eller marknadsförutsättningar. Styrelsen ska även äga rätt att vidta andra justeringar om det sker betydande förändringar i Transtemakoncernen eller dess omvärld som skulle medföra att de beslutade villkoren för Optionsprogram 2020 inte längre uppfyller dess syften.

Optionsprogram 2020 har beretts av styrelsen i samråd med Bolagets finansiella och legala rådgivare och bolagsledningen.

Punkt 16 – Förslag till beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter i Transtema

Några av bolagets större aktieägare, Törnäs Invest AB, Fore C Investment Holding AB och EFG Bank som tillsammans representerar cirka 43 procent av rösterna i bolaget (”Aktieägarna”), föreslår att årsstämman beslutar om att införa ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare (”LTIP 2020”). Aktieägarna föreslår att årsstämman beslutar om en riktad nyemission av sammanlagt högst 60 000 teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Transtema AB (”TTAB”) som berättigar till teckning av högst 60 000 aktier i bolaget med rätt och skyldighet för TTAB att hantera teckningsoptionerna enligt villkoren för LTIP 2020. TTAB ska överlåta optionerna till vederbörlig deltagare.

LTIP 2020 kommer att omfatta totalt tre deltagare, styrelseledamöterna Linus Brandt, Liselotte Hägertz Engstam och Peter Stenquist. Deltagarna ska erbjudas att senast den 21 juni 2020 förvärva teckningsoptionerna till marknadspris, vilket kommer att fastställas genom att teckningsoptionerna värderas av en oberoende part i enlighet Black & Scholes värderingsmodell. Aktieägarna föreslår att erbjudande om teckning av teckningsoptioner till deltagarna ska fördelas med 20 000 teckningsoptioner per deltagare.

Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juni 2024 till och med den 30 juni 2024. Teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska fastställas till 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Transtemaaktien under mätperioden den 17 maj 2020 till och med 31 maj 2020, dock som minimum aktiens kvotvärde. Betalning ska erläggas kontant eller genom kvittning. Bolaget ska äga rätt men inte skyldighet att på begäran från deltagare som inte har möjlighet att erlägga teckningslikvid för aktierna i kontanter att till marknadspris förvärva ett sådant antal teckningsoptioner som möjliggör för deltagaren att utnyttja återstående teckningsoptioner för att teckna aktier varvid teckningslikviden erläggs genom kvittning mot fordran på avyttrade teckningsoptioner.

Den enligt ovan fastställda lösenkursen ska avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid fem (5) öre ska avrundas nedåt. Lösenpriset och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, nyemission av aktier m.m. i enlighet med marknadspraxis.

Baserat på befintligt antal aktier i bolaget innebär LTIP 2020, vid utnyttjande av samtliga 60 000 teckningsoptioner, en full utspädning motsvarande cirka 0,2 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget. Om samtliga utestående incitamentsprogram i bolaget inkluderas i beräkningen uppgår den motsvarande maximala utspädningen, vid tidpunkten för årsstämman, till cirka 7,9 procent av aktiekapitalet. Vid fullt utnyttjande av optionerna kommer aktiekapitalet att öka med högst 60 000 kronor.

För en beskrivning av bolagets övriga långsiktiga incitamentsprogram hänvisas till bolagets årsredovisning för 2019 som kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida från 24 april 2020.

Teckningsoptionerna överlåts till deltagarna mot ett pris motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, vilket innebär att det inte ska uppkomma några lönekostnader eller sociala avgifter för Transtemakoncernen.

Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera ett incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter i bolaget. Aktieägarna anser att LTIP 2020 är i såväl bolagets som dess aktieägares bästa intresse. Aktieägarna är av åsikten att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt genom LTIP 2020 förväntas bidra till högre motivation och engagemang hos styrelseledamöterna samt stärker relationen mellan styrelsen och bolaget. Ett långsiktigt engagemang hos ledamöterna förväntas öka intresset för verksamheten och resultatutvecklingen i bolaget. Sammantaget är det Aktieägarnas bedömning att införandet av LTIP 2020 enligt ovan är till fördel för både bolaget och dess aktieägare.

Aktieägarna föreslår att årsstämman uppdrar åt verkställande direktören att verkställa beslutet. Aktieägarna föreslår vidare att årsstämman uppdrar åt verkställande direktören att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda förslag till beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Aktieägarna har utarbetat LTIP 2020 och har underrättat bolagets styrelse om förslaget i april 2020 för införlivande i kallelsen till årsstämman. Styrelsen har inte deltagit vid beredningen av förslaget.

MajoritetskravFör giltigt beslut i enlighet med punkt 15 och 16 ovan krävs bifall av minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. För giltigt beslut enligt punkt 13 och 14 ovan krävs bifall av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.
Övrigt

I bolaget finns per dagen för denna kallelses utfärdande totalt 38 340 639 utestående aktier vilka berättigar till en röst per aktie vid stämman. Per dagen för denna kallelse innehar bolaget inga egna aktier.

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2019 samt fullständiga förslag till beslut inklusive valberedningens motiverade förslag och övriga underlag till punkterna ovan hålls tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor, Flöjelbergsgatan 12 i Mölndal och på bolagets hemsida www.transtemagroup.se, den 24 april 2020 samt översändes per post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.