Kvartalsrapport 1 januari till 31 mars 2017

Tillväxt på 196 % under kvartalet
torsdag, maj 11, 2017 - 08:30

Första kvartalet i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 105,5 Mkr (35,7 Mkr) vilket motsvarar en tillväxt på ca 196 %.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 5,2 Mkr (3,0 Mkr) vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 5,0 % (8,4 %).
 • Rörelseresultat uppgick till 2,6 Mkr (1,9 Mkr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8,3 Mkr (-2,3 Mkr).
 • Nettoresultatet hänförligt till majoriteten uppgick till 1,5 Mkr (1,1 Mkr) vilket motsvarar en vinst per aktie före utspädning om 0,08 kr/aktie (0,06 kr/aktie). 
 • Under perioden har Bolaget fortsatt sina förberedelser inför en framtida ansökan om att uppta bolagets aktie för handel på Stockholmsbörsen Small Cap. Hittills nedlagda kostnader för denna process ingår i periodens resultat. 

Väsentliga händelser under perioden

 • 2 januari 2017 förvärvades Enafoki aktiebolag, (”Foki AB”), med säte i Enköping, etablerat 1992 och med ca 44 anställda. Bolaget omsatte 2016 ca 63 Mkr med ett uppskattat rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) på ca 12,5 Mkr. Förvärvet betalades dels med aktier genom nyemission i Transtema Group och dels med kontanter, fördelat 2017 och 2018. Total köpeskilling kan uppgå till ca 50 Mkr, baserat på vissa resultatmål.
 • 7 februari 2017 förvärvades Andersson & Jansäter Entreprenad AB, (”AJ Entreprenad”), med säte i Norberg, etablerat 2003 och med ca 20 anställda. AJ Entreprenad är specialiserat på kabelförläggning inom el/tele och fiberoptik. Omsättningen 2016 uppgick till ca 35 Mkr med ett svagt negativt EBITDA-resultat. Förvärvet omfattade ingen kontant ersättning utan endast en finansieringslösning för bolagets framtida utveckling.
 • Två institutionella investerare, SHB Fonder och en större svensk pensionsfond har förvärvat 812 000 aktier i Transtema Group AB. Transaktionen skedde den 8 mars. Säljare är bland andra Transtemas grundare och VD, Magnus Johansson, som efter försäljningen fortsatt innehar 7 959 000 aktier i bolaget vilket motsvarar 40,8 % av aktierna och rösterna i bolaget. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • 10 april förvärvades 51 % av aktierna i Effektvision AB. Effektvision AB med bifirma Mentor Vision, med säte i Frölunda, etablerat 2005, är en leverantör av konsulttjänster, försäljning, installation, utbildning och service inom data och telekommunikation med fokus på mobil inomhustäckning. Effektvision har 13 anställda. Bolaget omsatte 2015-07-01 till och med 2016-12-31 ca 20 MSEK med ett rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) på ca -175 tkr.
 • Transtema Group AB tecknade den 18 april 2017 avtal om framtida förvärv av 100 % av aktierna i Fiberdata AB, tillträdet är planerat senast till 2017-06-01. Fiberdata AB, (”Fiberdata”), med säte i Gävle, etablerat 1982, är en av landets starkaste oberoende systemintegratörer. Fiberdata har ett brett sortiment för stadsnät och operatörer, från konsulttjänster och produkter till support och drift. Förvärvet är villkorat av slutlig Due Diligence.

Förvärvet innefattar också fastigheten ”AreaX”, Fiberdatas toppmoderna datacenter på 800 kvm, inhyst i ett bergrum. Fiberdata har 34 anställda. Under 2016 omsatte bolaget 78 MSEK med ett rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) på 4,6 MSEK. VD i bolaget är Niclas Sonesson. Bolaget kommer drivas vidare som innan förvärvet.

 • Transtema Group AB tecknade den 18 april 2017 avtal om förvärv 100 % av aktierna i Copiad Telecom AB. Copiad Telecom AB, (”Copiad”), med säte i Stockholm, etablerat 2014, levererar helhetslösningar inom bredband, el- & nätentreprenader i hela Sverige.

Copiad har ca 40 anställda. Bolaget omsatte under perioden 2015-11-01 till och med 2016-10-31 109 MSEK med ett rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) på 3,2 MSEK. VD i bolaget är Carl Asp. Copiad drivs vidare som innan förvärvet.

VD har ordet

Framgångsrik tillväxtstrategi, stark underliggande marknad och hårt arbete har givit resultat!

Första kvartalet är årets svagaste kvartal för Transtema. Under vinterperioden går installationsverksamheten in i ett lugnare tempo. Väder, tjäle och låga temperaturer gör helt enkelt att det är svårare att utföra anläggningsarbeten utomhus. Trots detta uppvisar vi en god tillväxt där ungefär hälften kommer via en förvärvsdriven tillväxt och resten organiskt såtillvida att de underliggande bolagen i sig själva vuxit sedan förra året.

De förvärv vi gjort under kvartalet, tillsammans med de förvärv som gjordes under 2016, och den efterfrågan vi har, kommer att göra att vår tillväxt under 2017 kommer att fortsätta.

Transtema Group har nu vuxit till sig och vi är en spelare bland de största på marknaden. Jag vågar säga att idag har vi blivit ett namn som våra kunder och kollegor känner till och vet vad vi står för. Det kommer inte utan att vi har betydande och nöjda kunder. Trots vår kraftiga tillväxt arbetar vi hårt med att se till att vi, i våra relationer med våra kunder, står fast vid våra värdeord: Kvalitet, Pålitlighet och Serviceminded.

Marknaden för vårt erbjudande är fortsatt stark. Vi ser ingen avmattning på den under de närmaste åren. Sverige ligger samtidigt långt framme i ett internationellt perspektiv och vi kommer under året att fortsätta med att sätta en framtida strategi om en internationell satsning där vi skall ta vårt erbjudande utomlands.

Marginalen är under kvartalet otillfredsställande. Vi kommer alltid att ha en marginalpress under första kvartalet då marginalen till stor del är volymberoende. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra den. Med högre volymer och då den nya strukturen i koncernen satt sig så kommer marginalen förbättras. Ett exempel på att vårt arbete med ekonomistyrning och lönsamhet är att kassaflödet har förbättrats. Det handlar till stor del om förbättrade rutiner i projektstyrning. Vi ser också att vi bland våra nyförvärv så kommer framtida synergieffekter, såväl marknadsmässiga som effektivitetsmässiga, också att hjälpa oss i vårt arbete med en ökad marginal.

Vi arbetar oförtrutet vidare med vår ansökan om börsnotering på Small Cap. Det är en kostnadskrävande process som tar mycket tid. Vi ser ändå att för Bolagets långsiktiga affärsutveckling och för alla aktieägare att det är värt mödan.

I en organisation som växer så snabbt som Transtema finns det utmaningar. Jag upplever att vi klarar av dessa på ett tillfredsställande sätt, även om vi aldrig blir helt nöjda. Det hade aldrig lyckats utan fantastiska medarbetare och en entreprenöriell drivkraft bland ledarna i respektive bolag. Det är roligt att se att vi lyckats skapa en stämning och gemenskap i den unga strukturen som är det nya Transtema. Tillväxt, lönsamhet och nöjda kunder kommer inte utan hårt arbete.

Magnus Johansson

VD och koncernchef Transtema Group AB

Verksamheten

Koncernen Transtema Group består av 13 rörelsedrivande dotterbolag med verksamhet inom segmentet Kommunikationsinfrastruktur, där vi tillhandahåller tjänster och produkter inom Nät, Datacenter Solutions och Utbildning. Koncernen finns etablerad i Malmö, Helsingborg, Varberg, Kungsbacka, Göteborg, Strömstad, Örebro, Norrköping, Enköping, Stockholm och Norberg.

Koncernen bildades i sin nuvarande form under 2014 medan det rörelsedrivande Transtema AB har funnits sedan 1990-talet.  Under 2016 gjordes sex förvärv och under 2017 hittills ytterligare fem, varav två i kvartal 1, vilket lagt grunden till en betydligt större koncern. Koncernen särredovisar inte dotterbolagens resultat. 

Transtema levererar tjänster och lösningar till kunder inom kommunikationsinfrastruktur som efterfrågar ett brett tekniskt kunnande inom nätverk och kommunikation.

Verksamheten omfattar projektering, byggnation och underhåll av passiva kommunikationsnät samt teknik- och konsulttjänster såsom design, installation och drift av aktiv nätverksutrustning. Våra nya satsningar, Datacenter Solutions resp. Utbildning, är kompletteringar av vår verksamhet som vi har höga framtida förväntningar på.

Förvärv

Bolaget har som en del i sin affärsutveckling förvärv som en väg till ökad tillväxt och ökat värdeskapande. Bolagets ledning och styrelse har arbetat aktivt i flera förvärvsprocesser under 2015, 2016 och 2017. Flera av dessa har gett resultat och den förvärvsdrivna tillväxten i koncernen är hög.

Förvärvsmodellen bygger på rimliga värderingar av de förvärvade bolagen samtidigt som en del av köpeskilling är i Transtema-aktier vilket borgar för att de entreprenörer som säljer till koncernen är långsiktiga i sitt framtida engagemang gentemot koncernen. Från fall till fall kan också optionspaket användas för att ge ett ytterligare incitament till säljarna av bolagen.

Alla aktier som ges som betalning vid förvärv har långa lock-up perioder (d v s ägarna av aktierna får ej sälja aktierna förutom under vissa premisser), normalt en tredjedel per år upp till tre år. Detta borgar också för långsiktigheten i förvärven. För att finansiera förvärven i övrigt används Bolagets befintliga kassa och normal bankfinansiering.

Finansieringen av koncernens organiska tillväxt klaras med koncernens kassa, eget kassaflöde och bankfinansiering.

Marknaden

Marknaden för nätverksinfrastruktur har en god underliggande tillväxt p g a snabbt ökande krav på bredbandskommunikation från såväl konsument som företag. Marknaden förväntas vara god i många år framåt.

Koncernens finansiella mål

Lönsamhet: Koncernen har som mål att leverera en EBITDA-marginal (rörelseresultat före avskrivningar) på 15 %. Målet mäts på årsbasis. Vid större förvärv kan EBITDA-marginalen understiga 15 % under en integrations-och konsolideringsfas.

Tillväxt: Koncernen eftersträvar en genomsnittlig tillväxt på 20-30 % per år från och med bokslutsåret 2016 och de kommande närmaste åren. Tillväxten kommer både från organisk tillväxt och förvärv. Ca hälften beräknas komma från nya förvärv.

Finansiell stabilitet: Koncernen skall ha en soliditet på minst 30 %.

Vid förvärv kan nyemissioner (i första hand riktade till säljare av förvärvat bolag) komma att användas. Det är styrelsens inriktning att begränsa utspädning i möjligaste mån med hänsyn taget till Bolagets finansiella styrka. Den viktigaste måttstocken vid utvärdering av nya förvärv, förutom rent affärsmässiga, är utvecklingen av vinsten per aktie för koncernen. Allt för att skapa mesta möjliga aktieägarvärde

Utsikter för bokslutsår 2017

Marknaden för fiberoptiska kommunikationsnät bedöms vara en tillväxtmarknad i många år framåt. Bolaget upplever viss säsongsvariation där det första kvartalet normalt är det sämsta.

Styrelsen ser positivt på de närmaste åren.

Bolaget lämnar inte några prognoser.

Utdelningspolicy

Som framgår av årsredovisningen föreslår styrelsen inte att någon utdelning lämnas för 2016 eftersom tillväxten beräknas fortsätta under 2017 och att Bolaget vill kunna finansiera denna primärt med egna medel. Styrelsen kommer att se över utdelningspolicyn inför varje årsstämma i framtiden. 

Övrig information och övriga kommentarer till delårsrapporten

Koncernen har vid rapportperiodens utgång 224 anställda.

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen för kvartal 1 2017 uppgick till 105,5 Mkr (35,7 Mkr) vilket motsvarar en tillväxt på 69,8 Mkr motsvarande 196 %.

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) i första kvartalet 2017 uppgår till 5,2 Mkr (3,0 Mkr) vilket motsvarar en EBITDA-ökning på 2,2 Mkr. EBITDA-marginal uppgår till 5,0 % (8,4 %).

Finansiell ställning och likviditet

Bolagets finansiella ställning och likviditet är god. Likvida medel uppgick per den 31 mars till 23,5 Mkr (13,2). Tillgängliga likvida medel inklusive ej utnyttjad del av checkkrediten på 33,5 Mkr uppgår per den 31 mars till 57,1 Mkr.

I kvartalet har portföljen med ett långfristigt värdepappersinnehav minskat via försäljning om 1,0 Mkr till 0,6 Mkr, kvar är i huvudsak företagsobligationer och obligationsfonder. Detta värdepappersinnehav kan, trots klassificeringen i enlighet med redovisningsprinciper, omsättas snabbt då samtliga innehav är handlade på likvida marknader.

Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartal 1 2017 uppgick till 8,3 Mkr (-2,3). Det positiva kassaflödet förklaras främst av minskade kundfordringar.

Kassaflödet från investeringsverksamheten i kvartal 1 2017 uppgick till -3,1 Mkr (-18,5) vilket främst är hänförligt till förvärv av dotterbolag.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten i kvartal 1 2017 uppgick till 4,7 Mkr (17,3). Checkräkningskredit om totalt 53,1 Mkr är utnyttjad med 19,6 Mkr.

Verksamheten och dess organiska tillväxt är självfinansierad i kombination med rörelsekrediter i bank. Soliditeten uppgår vid periodens utgång till 39 % (47 %).

Närståendetransaktioner

Det finns inga närstående transaktioner kvar då Transtema AB under kvartal 1 återbetalt lånet på 8,9 Mkr från Fastighetsbolaget Råå 1 och 2 AB, dotterbolag till Törnäs Invest AB, som VD Magnus Johansson har ägarintresse i.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

De väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som beskrivs i årsredovisningen 2016 på sid 6 bedöms fortsatt vara aktuella.

Moderbolaget

Moderbolaget har viss extern försäljning men i huvudsak är moderbolagets verksamhet gemensamma koncernfunktioner.  Moderbolagets försäljning i kvartal 1 2017 var 1,7 Mkr (0,1 Mkr) och resultatet före avskrivningar var 0 Mkr (0 Mkr). Moderbolagets egna kapital uppgick till 86,0 Mkr (43,0 Mkr).

Aktien

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North under tickern TRANS.

Aktieägare, 2017-03-31 Antal aktier Andel av aktier och röster
Törnäs Invest AB (Magnus Johansson) 7 959 000 40,84%
Fore C Investment Holding AB (Göran Nordlund) 2 015 000 10,34%
Euroclear Bank (Jonas Nordlund) 1 339 000 6,87%
Jovitech Invest AB (Carl Schneider) 676 000 3,47%
Daniel Ajax Förvaltning AB 570 445 2,93%
Up 4 Business I Örebro AB (Mattias Leijon, Per Olsson) 450 000 2,31%
Sune Tholin 438 586 2,25%
SEB Life International 427 353 2,19%
AMF Aktiefond småbolag 417 000 2,14%
Niklas Källström Invest AB 390 445 2,00%
Totalt, 10 största ägare 14 682 829 75,35%
Övriga aktieägare 4 803 957 24,65%
Totalt 19 486 786 100,00%

Totalt antal aktier i Bolaget är per den 31 mars 19 486 786 st. Samtliga nyemissioner är gjorda som en del i Bolagets finansiering av förvärv. Bolagets Market Cap uppgår 2017-03-31 till ca 928 Mkr. Under kvartalet har 741 110 aktier nyemitterats till ett totalt värde om ca 18,2 MSEK.

Kommande rapporttillfällen

Kvartalsrapport 2 2017, 17 augusti 2017
Kvartalsrapport 3 2017, 9 november 2017
Bokslutskommuniké 2017, 22 februari 2018

Denna rapport har inte har varit föremål för revisorernas granskning.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Transtema Group skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 maj 2017 kl 08:30.

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank (tfn 08-463 83 00)

Mölndal 11 maj 2017
Magnus Johansson
Verkställande Direktör
Transtema Group AB
Org.nr. 556988-0411
Flöjelbergsgatan 12
Mölndal
Tel: 031-7468300
www.transtemagroup.se

För eventuella frågor angående delårsrapporten kontakta:
Magnus Johansson, Verkställande Direktör, 031-746 83 00
Jens Boberg, vice Verkställande Direktör, 031-746 83 00

Om Transtema Group AB (publ)

Transtema Group är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom Kommunikationsinfrastruktur. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag. Transtema Group AB omsatte år 2016 432 Mkr. Antal anställda i koncernen är ca 300. Transtema Group AB är listat på Nasdaq First North med tickern TRANS.