Transtema förvärvar Ericssons fältserviceverksamhet – etablerar marknadsledande serviceorganisation i nytt affärsområde och dubblerar omsättningen

Transtema Group AB (”Transtema” eller ”Bolaget”) har ingått avtal om förvärv av Ericsson Local Services AB (”LSS”), Ericssons fältserviceverksamhet i Sverige. LSS bygger och underhåller nätinfrastruktur främst i södra och mellersta Sverige. Verksamheten omsatte 1 162 Mkr under 2017 till en justerad EBITDA om 34 Mkr. Transtema bedömer att det skapas en betydande tillväxt- och lönsamhetspotential genom att nuvarande och framtida kunder kan erbjudas ett komplett utbud av tjänster och lösningar. Köpeskillingen uppgår till maximalt 180 Mkr. I samband med förvärvet föreslås en representant för Ericsson till Transtemas styrelse. Förvärvet finansieras genom en förvärvskredit på 60 Mkr från Nordea, som också kommer att ställa erforderligt rörelsekapital till LSS förfogande. För att finansiera delar av förvärvet samt tillföra expansionskapital har styrelsen i Transtema även beslutat genomföra en företrädesemission om 78,2 Mkr (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen är fullt ut säkerställd genom teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar och garantiåtaganden från Transtemas huvudägare. Utökandet av antal styrelsemedlemmar samt Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid en extra bolagsstämma som förväntas hållas omkring den 5 september 2018. Tillträdesvillkoren inkluderar godkännande från Konkurrensverket.
onsdag, juli 11, 2018 - 08:30

Kommentar från Magnus Johansson, VD och koncernchef i Transtema
LSS, med sin kompetenta organisation, blir ett starkt tillskott till Transtema. Förvärvet innebär att vi kompletterar och förstärker vår nuvarande verksamhet med en serviceorganisation som är känd för sin entreprenörsanda, goda kvalitet och höga kundtillfredsställelse. Med LSS som en del av Transtema-koncernen kommer en stor del av Bolagets verksamhet att utgöras av tjänster inom service- och teknikområdet, där vi ser goda tillväxtmöjligheter genom att vidareutveckla verksamheten. Vi ser fram emot vår gemensamma framtid med LSS och välkomnar personalen till Transtema-koncernen.

Kommentar från Per Narvinger, chef för Ericssons kundområde Nord- och Centraleuropa inom marknadsområde Europa & Latinamerika
Ericsson Local Services är marknadsledande inom fälttjänster i Sverige med en kunnig och kompetent personalstyrka om cirka 700 anställda över hela landet. De ger utmärkt support till kunderna. Vi är övertygade om att Transtema har alla möjligheter att fortsätta utveckla dessa fälttjänster samtidigt som man säkrar alla kundåtaganden. Tillsammans säkerställer vi en snabb och smidig övergång liksom en varaktig relation mellan oss.

Sammanfattning

  • Transtema förvärvar LSS för sammanlagt maximalt 180 Mkr. Vid tillträde erlägger Transtema 40 Mkr i kontant ersättning samt genomför en apportemission av 1,3 miljoner aktier i Transtema till ett värde om 35 Mkr. Aktierna har en lock-up till första kvartalet 2021 och en representant från Ericsson kommer att föreslås ta plats i Transtemas styrelse. I maj 2019 erläggs ytterligare en kontant ersättning om 60 Mkr. I maj 2020 erlägger Transtema upp till 45 Mkr i kontant ersättning under förutsättningar att Transtema, inklusive LSS, uppnår vissa lönsamhetsmål.
  • Ericsson Local Services AB är en marknadsledande leverantör av fältservicetjänster i Sverige. LSS bygger och underhåller nätinfrastruktur och levererar tjänster till stora delar av Sveriges fältservicemarknad.
  • Transtema omsatte 970 Mkr under 2017 och förvärvet av LSS innebär att koncernens omsättning mer än fördubblas. Förvärvet innebär också att Transtema i ett slag etablerar en marknadsledande serviceorganisation i Sverige. Med LSS blir Transtema en komplett leverantör som planerar, bygger och underhåller kommunikationsinfrastruktur i Sverige.
  • Transtema bedömer att det skapas en betydande tillväxt- och lönsamhetspotential genom att nuvarande och framtida kunder kan erbjudas ett komplett utbud av tjänster och lösningar.
  • Som en del i finansieringen av förvärvet har Transtema genom Nordea säkerställt en förvärvskredit på 60 Mkr samt en rörelsekreditram på 50 Mkr. För att finansiera förvärvet samt möjliggöra fortsatta tillväxtsatsningar har styrelsen i Bolaget beslutat att genomföra Företrädesemissionen som, vid full teckning, tillför Bolaget 78,2 Mkr före transaktionskostnader.
  • Utökandet av antal styrelsemedlemmar samt styrelsens beslut om Företrädesemissionen förutsätter godkännande av en extra bolagsstämma som förväntas hållas omkring den 5 september 2018. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att ske genom separat pressmeddelande.

Bakgrund och motiv
Transtema är idag en ledande leverantör av tjänster och produkter inom kommunikationsinfrastruktur i Sverige, i synnerhet inom konstruktion och byggnation av kommunikationsnät. Sverige är ett av de länder som har kommit längst globalt i arbetet med att bygga ut fibernätverk och även om mycket arbete och investeringar återstår för att nå de penetrationsmål som den svenska regeringen har satt upp kommer fokus gradvis att ändras från nybyggnation till service, underhåll och efterinstallationer. Transtema har idag endast en begränsad service- och underhållsverksamhet. LSS däremot är en marknadsledande leverantör av fältservicetjänster i Sverige. Genom förvärvet av LSS erhåller Transtema en slagkraftig service- och underhållsorganisation som tillsammans med Transtemas existerande verksamhet gör koncernen till en komplett leverantör på den svenska marknaden för kommunikationsinfrastruktur.

Genom att erbjuda en komplett palett av produkter och tjänster till nya och existerande kunder samt genom att dra nytta av samordningsvinster i den kombinerade verksamheten bedömer Transtema att det skapas förutsättningar för tillväxt och en betydande lönsamhetspotential.

Förvärvet av LSS
Transtema förvärvar LSS för sammanlagt maximalt 180 Mkr. Tillträde till förvärvet förväntas ske omkring den 31 augusti 2018. Vid tillträde erlägger Transtema 40 Mkr i kontant ersättning samt 1 302 567 aktier i Transtema genom en apportemission till ett värde om 35 Mkr. Priset på de erlagda aktierna baseras på den volymvägda aktiekursen under perioden 27 februari – 10 juni 2018 som uppgick till 26,87 kr per aktie. Apportemissionen sker med stöd av det bemyndigande att emittera upp till 2 100 000 aktier som beslutades vid årsstämman den 16 maj 2018. I maj 2019 erläggs ytterligare en kontant ersättning om 60 Mkr. I maj 2020 erlägger Transtema upp till 45 Mkr i kontant ersättning under förutsättningar att koncernen som helhet uppnår vissa lönsamhetsmål under räkenskapsåret 2019. Tillträdesvillkoren inkluderar godkännande från Konkurrensverket.

Som en del av finansieringen av förvärvet har Transtema säkerställt en förvärvskredit på upp till 60 Mkr från Nordea samt en rörelsekreditram på upp till 50 Mkr. Aktierna i apportemissionen till Ericsson beräknas bli registrerade hos Bolagsverket omkring den 10 september 2018. Ytterligare information om LSS kommer att presenteras vid den extra bolagsstämman samt i det prospekt som kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen.

Företrädesemissionen
För att fullt ut finansiera förvärvet samt möjliggöra fortsatta tillväxtsatsningar har styrelsen i Bolaget beslutat att genomföra Företrädesemissionen som, vid full teckning, tillför 78,2 Mkr före transaktionskostnader. Avstämningsdagen för Företrädesemissionen är den 12 september 2018.

Villkoren i Företrädesemissionen innebär att sex (6) befintliga aktier i Transtema berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till teckningskursen 20,00 kronor per aktie. Företrädesemissionen tillför Bolaget, vid full teckning, 78,2 Mkr före transaktionskostnader.

För varje, på avstämningsdagen, innehavd aktie i Transtema erhålls en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Aktier som inte tecknas med stöd av företrädesrätter ska i första hand tilldelas dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som ansökt om att teckna ytterligare aktier utan stöd av teckningsrätter i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier, i andra hand till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och i tredje hand ska tilldelning ske till emissionsgaranter i förhållande till garanterat belopp. Teckningskursen per aktie uppgår till 20,00 kronor. Totalt kommer högst 3 912 310 aktier att emitteras genom Företrädesemissionen motsvarande ett emissionsbelopp om cirka 78,2 Mkr före transaktionskostnader.

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet i Bolaget att öka med 3 912 310 kronor till 27 386 171 kronor. Antalet aktier kommer, vid full teckning, att öka med 3 912 310 till 27 386 171 aktier.

Företrädesemissionen är villkorad av ett godkännande vid en extra bolagsstämma som avses hållas omkring den 5 september 2018. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att ske genom separat pressmeddelande.

Teckningsåtaganden och garantiförbindelser
Med anledning av Företrädesemissionen har Magnus Johansson (VD och störste aktieägare), Göran Nordlund (styrelsens ordförande), Jonas Nordlund, Carl Schneider och Peter Stenquist ingått teckningsförbindelser om att teckna sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen. Ett antal av bolagets befintliga institutionella ägare har också lämnat avsiktsförklaringar om att teckna sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen.

Resterande del av Företrädesemissionen omfattas av garantiåtaganden från ett antal befintliga ägare. Företrädesemissionen är därmed fullt ut säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Utökning av styrelsen i Transtema
Till den extra bolagsstämman i Transtema avser ett antal befintliga ägare att föreslå att en representant för Ericsson väljs in i styrelsen.

Preliminär tidplan

Extra bolagsstämma 5 september 2018
Beräknat datum för registrering av apportemissionen med anledning av förvärvet av LSS 10 september 2018
Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i Företrädesemissionen 10 september 2018
Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i Företrädesemissionen 11 september 2018
Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen 12 september 2018
Beräknat datum för offentliggörande av prospekt 13 september 2018
Teckningsperiod 14-28 september 2018
Handel i teckningsrätter 14-26 september 2018
Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen 3 oktober 2018

Rådgivare
Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och Vinge Advokatbyrå är legal rådgivare till Transtema i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Transtema. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Transtema kommer endast ske genom det prospekt som Bolaget planerar att offentliggöra den 13 september 2018.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia) (”USA”), Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i Transtema har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”U.S. Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

För mer information kontakta:
Magnus Johansson, CEO, 031-746 83 00
John Afzelius, CFO, 031-746 83 00

Denna information är sådan information som Transtema Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juli 2018 kl. 08:30 CET.

Om Transtema Group AB (publ)
Transtema Group är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom Kommunikationsinfrastruktur. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag. Koncernen är organiserad i två affärsområden; Nät, som konstruerar och bygger kommunikationsnät och Teknik, som designar, ny- och utbygger nätelektronik och aktiv kommunikationsutrustning. Transtema Group AB omsatte 970 Mkr år 2017. Antal anställda i koncernen är ca 340. Transtema Group AB är listat på Nasdaq First North med tickern TRANS. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.