Transtema genomför spridningsemission

Styrelsen i Transtema Group AB (publ) (”Transtema” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 26 maj 2016 beslutat om en spridningsemission av aktier som tillför Bolaget maximalt 2,5 miljoner Euro (ca 22,5 miljoner kronor) (”Emissionen”). 
onsdag, juni 8, 2016 - 08:30

För att få en större spridning av ägandet i bolaget inför en framtida ansökan om notering på Stockholmsbörsen och tillföra ytterligare kapital för fortsatt tillväxt har styrelsen i Transtema, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2016 beslutat att genomföra en spridningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom emissionen tillförs Bolaget maximalt 22,5 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

Spridningserbjudandet i sammandrag
• Erbjudandet omfattar högst 900 000 nya aktier riktat mot kunder hos Avanza, d.v.s. med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att öka antalet aktieägare i Bolaget, skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i aktien och ytterligare stärka Bolagets finansiella ställning.
• Teckningskursen per aktie kommer att vara åtta (8) procent lägre jämfört med den volymvägda genomsnittskursen under perioden 8 – 15 juni 2016. Inget courtage utgår.
• Det totala erbjudandet uppgår till maximalt ca 22,5 miljoner kronor och kommer därför inte att föranleda upprättande av prospekt.
• Anmälningsperioden löper mellan den 8 -15 juni 2016 och anmälan om teckning ska vara Avanza tillhanda senast kl. 17:00 den 15 juni 2016. Anmälan är bindande.
• Minsta investeringen uppgår till 300 aktier och därefter i jämna poster om 100 aktier.  

Bakgrund och motiv
För att bredda ägarbasen inför en planerad ansökan om notering på Stockholmsbörsen och tillföra bolaget ytterligare kapital för fortsatt tillväxt har styrelsen i Transtema beslutat att genomföra en emission utan företrädesrätt på maximalt 900 000 aktier och maximalt 2,5 miljoner Euro. Syftet är i första hand att få en större spridning av aktien för att skapa förutsättningar för en bättre likviditet och för att öka den finansiella beredskapen inför framtida tillväxt.
Spridningsemissionen omfattar högst 900 000 aktier och teckningskursen för varje aktie kommer att vara åtta (8) procent lägre jämfört med den volymvägda genomsnittskursen under perioden 8-15 juni 2016. Vid fulltecknad emissionen tillförs Bolaget ca 22,5 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Vid full teckning i emissionen kommer Bolaget att totalt ha 19 141 176 aktier medan aktiekapitalet kommer att öka med 900 000 kronor från 18 241 176 kronor till 19 141 176 kronor. Emissionen medför en utspädningseffekt om under 5 procent för existerande aktieägare.

Tidsplan
• Anmälningsperioden löper mellan den 8-15 juni 2016 och anmälan om teckning ska vara Avanza Bank tillhanda senast kl. 17:00 den 15 juni 2016.
• Likviddag är den 21 juni 2016. Likvida medel för betalning av tilldelade aktier ska finnas disponibelt på depån den 15-21 juni 2016.
• Information om tilldelning beräknas ske omkring den 17 juni 2016 genom upprättande av nota på Avanza kunders depå.
• Utfallet i emissionen beräknas offentliggöras den 17 juni 2016.

Rådgivare
Avanza agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Transtema.
Ytterligare information
För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Magnus Johansson Verkställande Direktör 031-7468300

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i Transtema. Emissionen riktar sig inte till investerare med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga aktier eller andra värdepapper utgivna av Transtema har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga aktier eller andra värdepapper utgivna av Transtema överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Emissionen riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien; (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse); eller (iii) andra personer till vilka den lagligen kan riktas.