Transtema Group AB - Bokslutskommuniké 2018

torsdag, februari 21, 2019 - 08:30

FJÄRDE KVARTALET 2018 I SAMMANDRAG

 • Nettoomsättningen uppgick till 537,6 Mkr (349,8) vilket motsvarar en ökning på 54 % jämfört med fjärde kvartalet 2017. Ökningen förklaras av TNS-förvärvet som kompenserar för lägre aktivitetsnivå och omsättning hos koncernens större nätbyggarbolag. Övriga rörelseintäkter uppgick till 10,5 Mkr (4,9), i huvudsak förklarat av resultatförda tilläggsköpeskillingar utifrån uppdaterade antaganden om att de inte till fullo kommer att bli reglerade.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 5,2 Mkr (-3,4), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 1,0 % (-1,0 %). Resultatet förklaras i huvudsak av svaga resultat hos koncernens nätbyggarbolag som dock motverkas av ovan nämnda övriga rörelseintäkter.
 • Rörelseresultatet uppgick till -19,2 Mkr (-8,8). 
 • Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till -16,5 Mkr (1,6) vilket motsvarar ett resultat per aktie före utspädning om -0,60 kr/aktie (0,08).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 63,6 Mkr (3,7). Det positiva kassaflödet förklaras främst av positiva rörelsekapitalförändringar som uppväger det negativa rörelseresultatet.

HELÅRET 2018 I SAMMANDRAG

 • Nettoomsättningen uppgick 2018 till 1 058,2 Mkr (969,9) vilket motsvarar en ökning med 9 % jämfört med 2017. Ökningen förklaras av att det under året förvärvade TNS konsolideras från september vilket kompenserar för lägre aktivitetsnivå och omsättning hos koncernens större nätbyggarbolag. Övriga rörelseintäkter uppgick 2018 till 44,8 Mkr (7,4) och bestod i huvudsak av resultatförda effekter av förvärv till lågt pris, försäljning av kundstock i Bearcom samt av resultatförda tilläggsköpeskillingar utifrån uppdaterade antaganden om att de inte till fullo kommer att bli reglerade.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick 2018 till -24,3 Mkr (43,2), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på -2,3 % (4,5 %). Det svaga resultatet förklaras främst av förluster i koncernbolag med stor exponering mot fiberutbyggnad på grund av (i) projektstopp initierat av en av Transtemas största kunder, (ii) en ovanligt sträng vinter 2017/2018, (iii) en generellt lägre aktivitetsnivå i branschen 2018 och (iv) uppdaterade antaganden om lägre projektresultat i pågående projekt.
 • Rörelseresultatet uppgick till -71,0 Mkr (25,7). 
 • Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till -55,6 Mkr (17,8) vilket motsvarar ett resultat per aktie före utspädning om -2,35 kr/aktie (0,87).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,5 Mkr (-75,6). Det negativa kassaflödet för helåret 2018 förklaras i huvudsak av det negativa rörelseresultatet som dock i hög grad uppvägs av positiva rörelsekapitalförändringar.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • 4 oktober 2018 - Transtemas företrädesemission övertecknad – Bolaget tillförs 78,2 MSEK
 • 15 november 2018 - Transtema expanderar till ny marknad – tecknar första kontraktet i Danmark

FÖRSLAG OM VINSTDELNING

 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning görs för räkenskapsåret 2018.

Den fullständiga rapporten är bifogad detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på:
http://transtemagroup.se/sv/investerare/finansiella-rapporter

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Transtema Group skall offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 21
februari 2019.

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank (08-463 83 00 / [email protected]).

Göteborg 21 februari 2019
Magnus Johansson, Verkställande Direktör

Transtema Group AB
Org.nr. 556988-0411
EA Rosengrens gata 31
Västra Frölunda
Tel: 031-746 83 00
www.transtemagroup.se

För eventuella frågor kontakta:
Magnus Johansson, CEO, 031-746 83 00
John Afzelius, CFO, 031-746 83 00

OM TRANSTEMA GROUP AB (PUBL)
Transtema är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom Kommunikationsinfrastruktur. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag. Koncernen är organiserad i tre affärsområden; (i) Transtema Network Services, som planerar, bygger samt sköter drift och underhåll av kommunikationsnät och aktiv kommunikationsutrustning, (ii) Transtema Infrastructure, som utför entreprenadtjänster inom nätbyggnation och -underhåll samt (iii) Transtema Emerging Business som marknadsför lösningar för datalagring samt tillhandahåller utbildning inom kommunikationsnätsområdet. Transtema Group AB omsatte 1 058 Mkr år 2018. Inklusive den i augusti 2018 förvärvade fältserviceverksamheten Transtema Network Services AB omsätter koncernen ca 2 miljarder kr på årsbasis. Antal anställda i koncernen är därmed ca 1 100. Transtema Group AB är listat på Nasdaq First North med tickern TRANS. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.