Transtema Group AB - Bokslutskommuniké 2019

1 Januari - 31 December 2019
tisdag, februari 11, 2020 - 08:30

Fjärde kvartalet 2019 i sammandrag

 • Affärsområdet Infrastructure, vilket tidigare varit en väsentlig del av koncernens verksamhet, har helt avvecklats under 2019 och redovisas därför som avvecklad verksamhet enligt IFRS 5. Härmed exkluderas dess påverkan på resultaträkning, balansräkning samt kassaflöde på den rapporterade, kvarvarande verksamheten i koncernen.
 • Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet 2019 uppgick till 429,2 Mkr (460,9) för den kvarvarande verksamheten, en minskning med 7% jämfört med samma period 2018. Övriga rörelseintäkter för det fjärde kvartalet uppgick till 0 Mkr (9,6).
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) för kvartalet uppgick till 48,8 Mkr (25,1) för den kvarvarande verksamheten. EBITDA exklusive IFRS 16 uppgick till 29,6 Mkr (11,3). Angående effekten på EBITDA avseende införandet av IFRS16, se vidare not 2.2. 
 • Rörelseresultatet uppgick till 20,6 Mkr (2,7). Årets resultat från kvarvarande verksamheter uppgick till 32 Mkr (4,6).
 • Kvartalets resultat från avvecklade verksamheter, netto efter skatt uppgick till -27,9 Mkr (-21,2). Beloppet består utav negativt resultat i bolag som avvecklats om -21,9 och nedskrivning av övriga fordringar och avsättningar om -6,0 Mkr.
 • Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 4,1 Mkr (-16,6) vilket motsvarar ett resultat per aktie före utspädning om 0,15 kr/aktie (-0,60) alternativt 1,17 kr/aktie (0,17) för den kvarvarande verksamheten.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 56,0 Mkr (63,7) under fjärde kvartalet 2019 och periodens kassaflöde uppgick till 15,5 Mkr (13,3). 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2019

 • Transtema Network Services vann en upphandling i oktober avseende utbyte av elmätare med ett uppskattat ordervärde från E.ON om 180 Mkr över tre år.
 • I november 2019 började koncernens nye CFO Henning Sveder. 
 • Bolaget meddelade den 20 december att man ingått en långsiktig överenskommelse med kreditgivare avseende förlängda amorteringsplaner samt eliminerad tiläggsköpeskilling, förbättrade affärsvillkor med kunder, vidare kallade styrelsen till extra bolagstämma för att besluta om en fullt säkerställd nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare.

Helåret 2019 i sammandrag

 • Nettoomsättningen för helåret 2019 var 1 497,3  Mkr (868,2) för den kvarvarande verksamheten. Den ökande omsättningen förklaras av förvärvet utav Transtema Network Services AB i augusti 2018 som ger full effekt under helåret 2019.
 • Övriga rörelseintäkter för helåret uppgick till 30,4 Mkr (41,1) och förklaras i huvudsak av 22,8 Mkr i resultatförda tilläggsköpeskillingar utifrån uppdaterade antaganden om att de inte till fullo kommer att bli reglerade.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) för helåret 2019 uppgick till 136,5 Mkr (70,3) för den kvarvarande verksamheten. EBITDA exklusive IFRS 16 uppgick till 67,3 Mkr (51,9). Angående effekten på EBITDA avseende införandet av IFRS16, se vidare not 2.2.  
 • Rörelseresultatet uppgick till 29,0 Mkr (31,7). Periodens resultat från kvarvarande verksamheter uppgick till 30,7 Mkr (36,2).
 • Periodens resultat från avvecklade verksamheter, netto efter skatt uppgick till -250,3 Mkr (-91,9).  Beloppet består utav negativt resultat i bolag som avvecklats om -176,4 och nedskrivning av övriga fordringar och avsättningar om -73,9 Mkr.
 • Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till -219,8 Mkr (-55,6) vilket motsvarar ett resultat per aktie före utspädning om -8,03 kr/aktie (-2,35) alternativt 1,12 kr/aktie (1,53) för den kvarvarande verksamheten.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 73,9 Mkr (-7,5) under helåret 2019. Förbättringen i kassaflöde jämfört med samma period 2018 förklaras av positiva rörelsekapitalförändringar samt effekten av införandet av IFRS16 som redovisas i not 2.2. Periodens kassaflöde uppgick till -2,6 Mkr (-7,5) Mkr. 
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 20 januari hölls en extra bolagstämma där det fattades beslut om att godkänna styrelsens förslag om företrädesemission.