Transtema Group AB - DELÅRSRAPPORT 3 2019

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2019
torsdag, november 7, 2019 - 08:30

TREDJE KVARTALET 2019 I SAMMANDRAG

• Nettoomsättningen för det tredje kvartalet 2019 var 401,3 Mkr (172,2) en ökning på 107% jämfört med samma period 2018. Ökningen förklaras i huvudsak av förvärvet av Transtema Network Services (TNS). Övriga rörelseintäkter för det tredje kvartalet uppgick till 19,6 Mkr (29,0), var av 17,1 Mkr är hänförligt till de uppdaterade antaganden som gjorts avseende tilläggsköpeskillingar som inte antas bli reglerade i sin helhet.

• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) för perioden uppgicktill -88,8 Mkr (-28,2). Det negativa resultatet förklaras av -57,8 Mkr i nedskrivning av fordringar på dotterbolag som har försatts i konkurs (vilka härmed klassificeras som externa), -44,4 Mkr i nedskrivningar av resultatprognoser i pågående projekt på grund av antaganden om ett lägre slutligt projektresultat och att -14,2 Mkr har avsatts för framtida kostnader för avveckling av affärsområde Infrastructure. Angående effekten på EBITDA avseende införandet av IFRS16, se not 2.2.

• Rörelseresultatet uppgick till -180,0 Mkr (-39,7), resultatet har belastats med en nedskrivning av immateriella tillgångar om -63,4 Mkr primärt på grund av att dotterbolag försatts i konkurs och att affärsområde Infrastructure avvecklas.

• Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till -185,8 Mkr (-27,9) vilket motsvarar ett resultat per aktie före utspädning om -6,78 kr/aktie (-1,15).

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -27,2 Mkr (-37,3) under perioden juli tom september 2019, beroende på negativa förändringar av rörelsekapitalet i kvartalet.

FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2019 I SAMMANDRAG

• Nettoomsättningen uppgick till 1 218,6 Mkr (520,6) under årets första nio månader. TNS-förvärvet är primärt den bidragande orsaken till omsättningsökningen. Övriga rörelseintäkter för de tre första kvartalen uppgick till 31,7 Mkr (34,3) och förklaras i huvudsak av resultatförda tilläggsköpeskillingar om 23,1 Mkr beroende på justeringar i antaganden av förväntade tilläggsköpeskillingar.

• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) för perioden januari till och med september 2019 uppgick till -70,1 Mkr (-29,5). Försämringen av EBITDA beror på att dotterbolag som försatts i konkurs bidragit negativt med -16,0 Mkr under perioden och att fordringar mot dessa bolag (vilka härmed klassificeras som externa) har skrivits ned med -57,8 Mkr. Utöver det har förändrad bedömning av slutliga projektresultat belastat perioden med -44,4 Mkr, orsaken till nedjusteringen är främst högre kostnader än förväntat i projekten i samband med att projekten färdigställs.
I samband med att affärsområde Infrastructure avvecklas har -14,2 Mkr avsatts för framtida förväntade kostnader.
Effekten på EBITDA avseende införandet av IFRS16, se not 2.2.

• Rörelseresultatet uppgick till -221,8 Mkr (-51,9). Immateriella tillgångar har skrivits ned med -63,4 Mkr.

• Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till -223,9 Mkr (-39,2) vilket motsvarar ett resultat per aktie före utspädning om -8,18 kr/aktie (-1,74).

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 17,9 Mkr (-75,6) under årets första nio månader 2019. Förbättringen i kassaflöde jämfört med samma period 2018 förklaras av positiva rörelsekapitalförändringar samt effekten av införandet av IFRS16 som redovisas i not 2.2.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET 

• Den 11 september 2019 beslutade koncernen att avveckla affärsområdet Infrastructure och försätta dotterbolagen Transtema Infrastructure AB, Andersson & Jansäter Entreprenad AB och Nordlund Entreprenad AB i konkurs.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Transtema Network Services vann en upphandling i oktober avseende utbyte av elmätare med ett uppskattat ordervärde från E.ON om 180 Mkr över tre år.

Den fullständiga rapporten är bifogad detta pressmeddelande och finns tillgänglig på www.transtemagroup.se/sv/investerare/finansiella-rapporter

Denna information är sådan information som Transtema Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med  EU:s  marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2019, kl. 08:30 CET.

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank (08-463 83 00 / [email protected]).

Göteborg 7 september 2019
Magnus Johansson, Verkställande Direktör

Transtema Group AB
Org.nr. 556988-0411
EA Rosengrens gata 31, Västra Frölunda
Tel: 031-746 83 00

www.transtemagroup.se

För eventuella frågor kontakta:
Magnus Johansson, CEO, 031-746 83 00
Ulf Magnuson, interim CFO, 031-746 83 00

OM TRANSTEMA GROUP AB (PUBL)
Transtema är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom Kommunikationsinfrastruktur. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag. Sedan beslut om avveckling av affärsområde Infrastructure är koncernen numera organiserad i två affärsområden; (i) Transtema Network Services, som planerar, bygger samt sköter drift och underhåll av kommunika-tionsnät och aktiv kommunikationsutrustning samt (ii) Transtema Emerging Business som marknadsför lösningar för datalagring samt tillhanda-håller utbildning inom kommunikationsnätsområdet.

Transtema Group AB omsatte 1 058 Mkr år 2018. Inklusive deni augusti 2018 förvärvade fältserviceverksamheten Transtema Network Services AB omsätter koncernen ca 2 miljarder kr på årsbasis. Antal anställda i koncernen är ca 1 000.

Transtema Group AB är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickern TRANS. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.