Transtema Group AB förvärvar 100% av aktierna i WinCore AB med det helägda dotterbolaget WinCore Finans AB

fredag, maj 6, 2016 - 12:19

WinCore AB med säte i Kungsbacka är ett ledande teknikföretag inom server och datalagring. WinCore levererar server- och storageinfrastruktur samt tjänster i form av rådgivning, förstudier, design, implementation och underhåll. WinCore har 4 anställda.

WinCore Finans AB, som ägs till 100 % av WinCore AB erbjuder finansiella tjänster.

WinCore omsatte 2014-05-01 till och med 2015-04-30 ca 40 MSEK med ett rörelseresultat på ca 3,5 MSEK. Bolaget förväntas 2015-05-01 till och med 2016-04-30 omsätta ca 40 MSEK med ett rörelseresultat på ca 5 MSEK.

Säljare av WinCore AB är Jonas Gaverby, VD i bolaget samt Mattias Hantin. WinCore skall drivas vidare under samma ledning och med liknande struktur som innan förvärvet.

”WinCore är ett strategiskt viktigt förvärv för oss, i och med satsningen på att utveckla vårt affärsområde Teknik. Vi tar med förvärvet av WinCore steget mot att bli en komplett leverantör av kommunikationsinfrastruktur. Vi välkomnar WinCore till koncernen och ser fram emot att arbeta tillsammans med Jonas och Mattias”, säger Jens Boberg, vice VD i Transtema Group.

”Vi ser fram emot att vara en del av Transtema Group, Transtemas erbjudande och starka position på marknaden kommer att bidra till att bredda WinCores erbjudande inom den expansiva Datacenter-marknaden.  Vi ser också att med vårt erbjudande och specialistkompetens bidrar till utvecklingen av koncernens ambitiösa mål inom affärsområde Teknik.” säger Jonas Gaverby, VD i Wincore AB.

Köpeskillingen uppgår till totalt 20 miljoner kronor att betalas på tillträdesdagen, 2016-05-27. Köpeskillingen består av 10 000 000.- kontant och 10 000 000.- i nyemitterade aktier i Transtema Group AB. Aktierna emitteras till en kurs baserad på 10 dagars volymviktad handel föregående tillträdesdagen, dock max  17 kronor per aktie.

Kontantdelen finansieras dels via egen kassa, dels via bankfinansiering. Apportemissionen är villkorad av att styrelsen ges bemyndigande att emittera aktier vid nästa ordinarie bolagstämma.

Säljarna har en 36 mån lock-up på erhållna aktier (1/3 per år) från tillträdesdagen.

För mer information kontakta:

Magnus Johansson
VD och koncernchef Transtema Group AB (publ), tel 031-746 83 00

Om Transtema Group AB (publ)
Transtema Group är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom infrastruktur för data- och telekommunikation. Transtema arbetar med planering, utbyggnad och drift av bredbandsnät innehållande optofiber, radio och fastighetsnät. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag som har behov av professionell infrastruktur för bredbandskommunikation. Koncernen består av de rörelsedrivande bolagen Transtema AB, Fibergruppen i Sverige AB, Datelab och Relink Networks AB (ägs till 51%). Transtema Group AB omsatte år 2015 68 mkr med en EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) på ca 13 mkr. Antal anställda i koncernen är ca 90. Transtema Group AB är listat på Aktietorget med tickern TRANS.