Transtema Group AB förvärvar av 100 % av aktierna i Copiad Telecom AB

tisdag, april 18, 2017 - 21:05

Copiad Telecom AB, (”Copiad”), med säte i Stockholm, etablerat 2014, levererar helhetslösningar inom bredband, El- & nätentreprenader i hela Sverige.

Copiad har ca 40 anställda. Bolaget omsatte under perioden 2015-11-01 till och med 2016-10-31 109 MSEK med ett rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) på 3,2 MSEK.

Säljare av Copiad Telecom AB är Carl Asp som också är VD i Bolaget. Copiad drivs vidare som innan förvärvet.

”Copiad är ett starkt tillskott till koncernen, med sitt erbjudande, totalentreprenader för fiberbyggnation stärker vi koncernen inom vår största marknad. Copiad verkar också inom el- och nätentreprenader vilket är en ny affär för koncernen och någonting vi ser fram emot att utveckla vidare tillsammans med Copiad”, säger Magnus Johansson, VD i Transtema Group.

”För en fortsatt utveckling av Copiad är ett samgående med Transtema Group ett naturligt steg, vi får tillgång till ett nationellt nätverk av nya kollegor som kommer stärka Copiad i vår framtida utveckling. Transtema och dess bolag har en bra företagskultur och jag är övertygad om att Copiad kommer vara ett starkt komplement till koncernen”, säger Carl Asp, VD på Copiad Telecom AB.

Total köpeskilling uppgår till maximalt 56 412 000 kr, varav 6 412 000 miljoner kronor betalas ut under 2017, 50 % i nyemitterade aktier i Transtema Group och resterande 50 % kontant. Aktierna emitteras till en kurs baserad på 10 dagars volymviktad handel föregående tillträdesdagen, 46,8 kr per aktie. Kontantdelen, ca 3,2 mkr, betalas ut snarast efter tillträdesdagen, 2017-04-18. Effekterna av förvärvet kommer synas under kvartal 2.

Resterande del av köpeskillingen betalas ut under 2018 efter fastställt resultat för 2017 förutsatt att vissa resultatmål uppnås. Denna del av köpeskillingen kan uppgå till maximalt 50 miljoner kronor och som minst uppgå till 0 kronor, fördelat som 60 % aktier och 40 % kontant.

Kontantdelen finansieras via egen kassa samt vid behov förvärvslån i bank. Apportemissionen utnyttjar styrelsens befintliga bemyndigande att emittera aktier antaget vid ordinarie bolagstämma 2016-05-26.

Säljaren har en 36 mån lock-up på erhållna aktier (1/3 per år) från tillträdesdagen.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Transtema Group skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 april 2017 kl 21:05.

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank (tfn 08-463 80 00)

Mölndal 18 april 2017

Magnus Johansson
Verkställande Direktör

Transtema Group AB
Org.nr. 556988-0411
Flöjelbergsgatan 12
Mölndal
Tel: 031-7468300
www.transtemagroup.se

För eventuella frågor angående detta pressmeddelande kontakta:

Magnus Johansson, Verkställande Direktör, 031-746 83 00
Jens Boberg, vice Verkställande Direktör, 031-746 83 00

Om Transtema Group AB (publ)

Transtema Group är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom Kommunikationsinfrastruktur. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag. Transtema Group AB omsatte år 2016 432 Mkr. Antal anställda i koncernen är ca 200. Transtema Group AB är listat på Nasdaq First North med tickern TRANS.