Transtema Group AB förvärvar HC Telecom AB

torsdag, april 21, 2016 - 16:25

HC Telecom AB med säte i Strömstad är ett snabbväxande ungt företag inom projektering, byggnation och underhåll av fibernät med verksamhet i västra Sverige och Norge. Bolaget förväntas omsätta ca 8 MSEK med en rörelsemarginal om ca 13%. HC Telecom har idag 7 anställda.

Säljare av HC Telecom är Hans-Christer ”HC” Andersson, VD i bolaget. HC Telecom skall drivas vidare under samma ledning och med liknande struktur som innan förvärvet.

”HC Telecom är ett expansivt bolag med en duktig entreprenör. Bolaget har ett starkt namn på västkusten, ger koncernen ökad geografisk täckning och ett insteg på den norska marknaden. Hans-Christer delar vår syn på kvalitet och kundnöjdhet. Med HC Telecom ökar vår möjlighet att möta efterfrågan från kunderna i regionen. Vi välkomnar HC till koncernen. ”, säger Magnus Johansson, VD och koncernchef i Transtema Group.

”Transtema är välkända i vår bransch, med ett starkt namn och en spännande utveckling. Vi ser fram emot att vara en del av koncernen och bidra till den fortsatta utvecklingen.” säger Hans-Christer Andersson, VD i HC Telecom.

Köpeskillingen uppgår till totalt 2,0 miljoner kronor, varav 1,20 mkr betalas i initial köpeskilling på tillträdesdagen 2016-05-27. Den initiala köpeskillingen består av 400,000.- kontant och 800,000.- i nyemitterade aktier i Transtema Group AB. Aktierna emitteras till en kurs baserad på 10 dagars volymviktad handel föregående tillträdesdagen. Utöver den initiala köpeskillingen skall en tilläggsköpeskilling om maximalt 800,000.- utbetalas förutsatt att vissa resultatmål uppnås. Tilläggsköpeskillingen är fördelad som 30% kontant och 70% i nyemitterade aktier i Transtema Group AB.

Kontantdelen finansieras via egen kassa. Apportemissionen är villkorad av att styrelsen ges bemyndigande att emittera aktier vid nästa ordinarie bolagstämma.

Säljaren har en 36 mån lock-up på erhållna aktier (1/3 per år) från tillträdesdagen.

Magnus Johansson, VD i Transtema Group AB,

Om Transtema Group AB (publ)
Transtema Group är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom infrastruktur för data- och telekommunikation. Transtema arbetar med planering, utbyggnad och drift av bredbandsnät innehållande optofiber, radio och fastighetsnät. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag som har behov av professionell infrastruktur för bredbandskommunikation. Koncernen består av de rörelsedrivande bolagen Transtema AB, Fibergruppen i Sverige AB, Datelab och Relink Networks AB (ägs till 51%). Transtema Group AB omsatte år 2015 68 mkr med en EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) på ca 13 mkr. Antal anställda i koncernen är ca 75. Transtema Group AB är listat på Aktietorget med tickern TRANS.