Transtema Group AB genomför listbyte till Nasdaq First North och offentliggör bolagsbeskrivning

måndag, november 14, 2016 - 17:30

Transtema Group AB (publ) (nedan ”Transtema” eller ”Bolaget”) har ansökt om och godkänts för handel på Nasdaq First North. Beslutet är villkorat av att Bolaget senast två dagar före första dag för handel uppdaterar sin hemsida i enlighet med First North Nordic Rulebook. Första dag för handel i bolagets aktie på Nasdaq First North är den 21 november 2016. Handel i Transtemas aktie på AktieTorget kommer att upphöra och sista dag för handel på AktieTorget är den 18 november 2016.

Transtema kommer fortsatt att handlas under kortnamnet TRANS med nuvarande ISIN-kod SE0006758587. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Bolaget har upprättat en bolagsbeskrivning som har godkänts av Nasdaq First North, vilken från och med idag finns tillgänglig Transtemas hemsida, www.transtemagroup.se

Erik Penser Bank kommer att agera som Bolagets Certified Adviser på First North.

”Transtema befinner sig i en expansiv fas där bolaget har ökat omsättningen markant, både organiskt och genom förvärv. Vi har tidigare kommunicerat vår ambition att i framtiden notera Transtemas aktie på Stockholmsbörsen. Som ett första steg på denna resa byter vi nu därför lista, från AktieTorget till Nasdaq First North, vilket markerar en spännande förändring som vi hoppas skall bidra till vår fortsatta positiva utveckling. Vår utveckling på Aktietorget har varit fantastisk. Aktietorget har stöttat oss i vår utveckling och säkerställt en effektiv handel. Det har varit helt rätt handelsplats för oss tills vi nu siktar mot huvudlistan. Vi tackar AktieTorget för ett gott samarbete.”, Säger Magnus Johansson, VD Transtema

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Johansson
VD och koncernchef Transtema Group AB tel 031-746 83 00

Om Transtema Group AB (publ)
Transtema Group är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom planering, utbyggnad och drift av infrastruktur för kommunikation och datacenter. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag. Transtema Group AB omsatte år 2015 68 Mkr med en EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) på ca 13 Mkr. Antal anställda i koncernen ca 130. Transtema Group AB är listat på Aktietorget med tickern TRANS.