Transtema Group AB - Kommuniké från årsstämma 2018-05-16

Enligt kallelse publicerad i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida avhölls årsstämma i Transtema Group AB (publ), org nr 556988-0411, den 16 maj 2018.
torsdag, maj 17, 2018 - 08:30

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades på stämman. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

  • Stämman beslutade att godkänna resultat och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning samt dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  • Stämman beslutar att ge ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
  • Stämman beslutar att det skall finnas fem ordinarie styrelseledamöter och att det väljs ett auktoriserat revisionsbolag för bolaget.
  • De ordinarie styrelseledamöterna skall arvoderas med 100 000 kronor per extern ledamot och att ordföranden arvoderas med 150 000 kronor. Revisionsutskottet arvoderas med totalt 50 000 kronor.
  • Revisorns ersättning skall utgå mot godkänd räkning.
  • Enligt valberedningens förslag omvaldes Göran Nordlund, Magnus Johansson, Liselotte Hägertz Engstam, Peter Stenquist och Linus Brandt till ordinarie styrelseledamöter. Göran Nordlund valdes till styrelsens ordförande och Linus Brandt till vice ordförande.
  • Som revisionsbolag omväljs PwC.
  • Styrelsen bemyndigas att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, intill nästkommande ordinarie bolagsstämma, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 2 100 000 aktier varvid aktiekapitalet kan komma att öka med högst 2 100 000 kronor.
  • Stämman beslutade att godkänna förslaget om nyemission av upp till 800 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av aktier till vissa ledande befattningshavare i bolaget.
  • Vidare fattades beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, sammansättning av valberedning samt revisionsutskott.


Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank (tfn 08-463 80 00)

För mer information kontakta:
Magnus Johansson, CEO, 031-746 83 00
John Afzelius, CFO, 031-746 83 00

Om Transtema Group AB (publ)
Transtema Group är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom Kommunikationsinfrastruktur. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag. Koncernen är organiserad i två affärsområden; Nät, som konstruerar och bygger kommunikationsnät och Teknik, som designar, ny- och utbygger nätelektronik och aktiv kommunikationsutrustning. Transtema Group AB omsatte 970 Mkr år 2017. Antal anställda i koncernen är ca 320. Transtema Group AB är listat på Nasdaq First North med tickern TRANS.