Transtema Group AB offentliggör prospekt samt bjuder in till investerarpresentation

Det prospekt som Transtema Group AB (”Transtema” eller ”Bolaget”) har upprättat med anledning av den förestående nyemissionen av aktier med företrädesrätt för Transtemas aktieägare om cirka 60,2 MSEK (”Företrädesemissionen”) har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Med anledning av Företrädesemissionen bjuder Transtema in till investerarträff den 19 februari
onsdag, februari 12, 2020 - 14:00

Prospekt

Det prospekt som Transtema har upprättat med anledning av den förestående Företrädesemissionen har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt sammanfattande folder och anmälningssedlar kan erhållas från Transtema och Erik Penser Bank samt hålls tillgängliga på Transtemas webbplats (www.transtemagroup.se) och på Erik Penser Banks webbplats (www.penser.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se). Sammanfattningsfolder kommer att sändas per post till Transtemas direkt- och förvaltarregistrerade aktieägare i anslutning till att teckningsperioden inleds.

Inbjudan till investerarpresentation

Med anledning av Företrädesemissionen presenterar Transtema Bolagets verksamhet och framtidsplaner hos Erik Penser Bank den 19 februari kl 12.00 på Apelbergsgatan 27, Stockholm.

Anmälan ska ske till Erik Penser Bank via e-post till [email protected]. Observera att antalet platser är begränsade.

Företrädesemissionen i sammandrag

  • Aktieägare i Transtema erhöll en (1) teckningsrätt per aktie som innehades på avstämningsdagen den 11 februari 2020.
  • Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier i Transtema.
  • Teckningskursen är 5,50 SEK per aktie.
  • Transtema tillförs vid full teckning cirka 60,2 MSEK före emissionskostnader.
  • Teckning sker under perioden 13 – 27 februari 2020.
  • Handel i teckningsrätter sker under perioden 13 – 25 februari 2020.
  • Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från befintliga aktieägare och externa investerare om 22,4 MSEK, motsvarande 37,1 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har därutöver erhållit emissionsgarantier från befintliga aktieägare och externa investerare om 37,9 MSEK, motsvarande 62,9 procent. Sammanlagt uppgår teckningsförbindelser och emissionsgarantier till 60,2 MSEK, motsvarande 100,0 procent.