Transtema Group avvecklar affärsområdet Infrastructure - Ansöker om konkurs för dotterbolag

Transtema Groups helägda dotterbolag Transtema Infrastructure AB (”TIAB”, fd Copiad Telecom AB) har genomfört byggnation av fibernät på entreprenad för i huvudsak en stor kund. Bolaget har stora utestående fordringar som inte har reglerats, vilket har lett till att TIAB kommit på obestånd. Därför måste TIAB nu ansöka om konkurs. Transtema har även beslutat att avveckla affärsområdet Infrastructure som omfattar TIAB, Andersson & Jansäter Entreprenad AB och Nordlund Entreprenad AB. Verksamheten inom affärsområdet har i huvudsak bestått av entreprenad- och schaktarbeten. Totalt berörs 17 tjänster av nedläggningen.
onsdag, september 11, 2019 - 08:30

Förhandlingar om reglering av fordringarna har inte lett till de resultat och betalningar som TIAB förväntat sig. Till övervägande del så är fordringarna äldre och rör fibernät som sedan flera år är tagna i drift och där kunden har fulla intäkter från sina slutkunder.

 - TIAB har drabbats av likviditetsbrist på grund av att vår kund orättfärdigt håller inne på betalningar för utfört arbete. Det är tyvärr ett branschproblem att slutbetalningar uteblir från nätägare i  fiberentreprenader, vilket drabbar de bolag som utfört arbetet som står med stora kostnader men inga intäkter, säger Magnus Johansson, koncernchef Transtema Group.

- Det är beklagligt att anställda och fordringsägare drabbas och jag förstår att det kan uppstå både frågor och oro. Därför kommer vi lägga mycket energi på information och tillsammans med konkursförvaltaren kommer vi att göra allt för att stötta under processen, säger Magnus Johansson.

Åtgärderna är gjorda i samråd med koncernens bank. Avveckling av affärsområdet Infrastructure samt andra omstruktureringskostnader beräknas ge negativa engångseffekter på koncernens resultat med ca 70 Mkr i nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar och ca 50 Mkr i reservationer av övriga kostnader. Dessa engångseffekter bedöms endast ha marginell likviditetspåverkan. Effekten kommer redovisas i koncernens rapport för tredje kvartalet 2019.

Transtema Groups övriga verksamhet och bolag berörs inte, utan verksamheten fortsätter som vanligt. Det tidigare initierade förändringsarbetet som ska stärka koncernen och öka lönsamheten, fortsätter enligt plan och beräknas vara klart under innevarande år. Koncernens fokus flyttas från byggnation till drift, service och teknik med ökat förädlingsvärde.

Den återstående verksamheten i koncernen omsatte pro forma under första halvåret 2019 790,5 Mkr med ett EBITDA om 33,2 Mkr, att jämföra med rapporterade siffror om 829,3 Mkr med ett EBITDA på 18,7 Mkr avseende samma period.