Transtema tillförs 60,2 Mkr efter avslutad företrädesemission

Teckningsperioden för Transtema Group AB:s (”Transtema” eller ”Bolaget”) nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”) löpte ut den 27 februari 2020. Emissionen tecknades till 100 procent och Transtema tillförs 60,2 Mkr före emissionskostnader. Emissionslikviden stärker Transtema finansiellt och säkerställer den strategiska omställningen Bolaget för närvarande genomför.
tisdag, mars 3, 2020 - 18:15

Teckningstiden i Företrädesemissionen avslutades den 27 februari 2020. Totalt tecknades emissionen till 100 procent varav 74,9 procent tecknades med stöd av teckningsrätter, 1,0 procent utan stöd av teckningsrätter och 24,1 procent av emissionsgaranter. Teckningskursen i företrädesemissionen var 5,50 kr per aktie. Likviden från Företrädesemissionen stärker Transtema finansiellt och säkerställer den strategiska omställningen Bolaget för närvarande genomför.

Vi är mycket glada över det förtroende våra aktieägare har visat oss och vi är fast beslutsamma att förvalta det på bästa sätt genom att fortsätta leverera på den strategi vi utarbetat med fokus på lönsamhet. Som vår senaste kvartalsrapport visade har strategin redan givit effekt. Ytterligare förbättringar görs löpande och vi ser med tillförsikt fram emot ett starkt 2020.”, säger Magnus Johansson, VD Transtema.

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Transtema med 10 954 468,00 kr genom nyemission av 10 954 468 aktier. Efter Företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet i bolaget till 38 340 639,00 kr fördelat på 38 340 639 aktier. Betalda tecknade aktier (”BTA”) i Företrädesemissionen handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet TRANS BTA fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket och kommer därefter att ersättas av aktier.

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter inom ramen för Företrädesmissionen har skett i enlighet med de principer som anges i prospektet som offentliggjordes den 12 februari 2020. Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare. Aktierna skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.