Transtemas styrelse sätter nya finansiella mål

fredag, februari 26, 2016 - 08:25

Efter de två förvärven av Fiber Gruppen i Sverige AB och Datelab AB under januari månad 2016 har Transtema-koncernen vuxit kraftigt. För att Bolagets finansiella mål skall vara i linje med koncernens nya struktur har följande nya finansiella mål antagits.

De finansiella målen utgår ifrån en koncern som proforma (dvs som om Transtema Group AB hade ägt Fibergruppen och Datelab under hela 2015) hade omsatt ca 140 mkr 2015 med en EBITDA marginal på 13%.

Jämfört med tidigare finansiella mål så konstateras att EBITDA marginal kan understiga 15% vid förvärvstillfällen och samtidigt höjs den förväntade genomsnittliga omsättningstillväxten från 15-20% till 20-30% från och med bokslutsåret 2016. I övrigt är de finansiella målen samma som tidigare.

Koncernens finansiella mål:

Lönsamhet: Koncernen har som mål att leverera en EBITDA marginal (rörelseresultat före avskrivningar) på 15 %. Målet mäts på årsbasis. Vid större förvärv kan EBITDA marginalen understiga 15 % under en integrations-och konsolideringsfas. Proforma hade koncernen en EBITDA-marginal om 13% 2015.

Tillväxt: Koncernen eftersträvar en genomsnittlig tillväxt på 20-30 % per år från och med bokslutsåret 2016 och de kommande närmaste åren. Tillväxten kommer både från organisk tillväxt och förvärv. Proforma hade koncernen en omsättning på 140 mkr 2015.

Finansiell stabilitet: Koncernen skall ha en soliditet på minst 30 %.

Vid förvärv kan nyemissioner (i första hand riktade till säljare av förvärvat bolag) komma att användas. Det är styrelsens inriktning att begränsa utspädning i möjligaste mån med hänsyn taget till bolagets finansiella styrka. Den viktigaste måttstocken vid utvärdering av nya förvärv, förutom rent affärsmässiga, är utvecklingen av vinsten per aktie för koncernen. Allt för att skapa mesta möjliga aktieägarvärde.

Mölndal 26 februari 2016

Magnus Johansson
Verkställande Direktör
Transtema Group AB
Org nr 556988-0411
Flöjelbergsgatan 12
Mölndal
Tel: 031-7468300

För eventuella frågor angående pressreleasen kontakta:
Magnus Johansson, Verkställande Direktör, 031-7468300

Om Transtema Group AB (publ)

Transtema Group är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom infrastruktur för data- och telekommunikation. Transtema arbetar med planering, utbyggnad och drift av bredbandsnät innehållande optofiber, radio och fastighetsnät. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag som har behov av professionell infrastruktur för bredbandskommunikation. Koncernen består av de rörelsedrivande bolagen Transtema AB, Fibergruppen i Sverige AB, Datelab och Relink Networks AB (ägs till 51%). Transtema Group AB omsatte år 2015 68 mkr med en EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) på ca 13 mkr. Antal anställda i koncernen ca 70. Transtema Group AB är listat på Aktietorget med tickern TRANS.